Εταιρίες ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ

Το Δικηγορικό γραφείο αναλαμβάνει τη σύσταση, τη νομική υποστήριξη - εκπροσώπηση όπως επίσης και τη Διαδικασία εξυγίανσης πτώχευσης Εταιριών ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ.

Εταιρίες

Η διαχείριση στις προσωπικές (ΟΕ, ΕΕ) και προσωποπαγείς κεφαλαιουχικές εταιρίες (ΕΠΕ, ΙΚΕ) αποτελεί εκδήλωση των εσωτερικών αμοιβαίων σχέσεων των εταίρων και συνίσταται στο εταιρικό δικαίωμα και στην υποχρέωση των εταίρων προς διενέργεια πράξεων για την επιδίωξη του κοινού εταιρικού σκοπού. Σε αντίθεση με την αμιγώς κεφαλαιουχική εταιρία (ΑΕ), όπου δεν υπάρχουν εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των μετόχων με συνέπεια να μην υπάρχει δικαίωμα ή υποχρέωση του μετόχου προς διαχείριση. Στις προσωπικές εταιρίες η διαχείριση και η εκπροσώπηση αντιμετωπίζεται από τα άρθ. 254, 257 Ν 4072/2012, η δε ευθύνη των εταίρων από το άρθ. 258 Ν 4072/12. Στην ΙΚΕ η διαχείριση και εκπροσώπηση ρυθμίζεται από τα άρθ. 55 επ. Ν 4072/12, η δε ευθύνη του διαχειριστή ρυθμίζεται στο άρθ. 67 Ν 4072/12. Στην ΕΠΕ η διαχείριση και εκπροσώπηση ρυθμίζεται από τα άρθ. 16 - 18 Ν 3190/55, η δε ευθύνη από το άρθ. 26 Ν 3190/55.

Ομόρρυθμη Εταιρία - ΟΕ

Στην ομόρρυθμη εταιρία πρόκειται για ατομική και όχι συλλογική διαχείριση (άρθ. 254 §§ 1- 2 Ν 4072/2012. Κάθε συνδιαχειριστής εταίρος μπορεί να εναντιώνεται σε κάθε απόφαση και ενέργεια του συνδιαχειριστή εταίρου (άρθ. 254 § 2 εδ. 2 Ν 4072/2012, ΑΚ 750). Στην ΟΕ η εκπροσωπευτική διαχείριση είναι απεριόριστη έναντι των τρίτων κατά περιεχόμενο, δηλαδή δημιουργεί ευθύνη των εταίρων από πράξεις/δικαιοπραξίες, που τελεί ο εκπρόσωπος, εφόσον όμως ο τρίτος δε γνώριζε ή δεν όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση. Σε αντίθετη περίπτωση κακοπιστίας του τρίτου, η εταιρία δε δεσμεύεται έναντι των τρίτων και οι διενεργηθείσες πράξεις είναι άκυρες (άρθ. 257 § 3 εδ. 2 Ν 4072/2012). Ως προς τις έσω σχέσεις η εκπροσωπευτική διαχείριση είναι μόνο περιορισμένη έναντι των συνεταίρων και της εταιρίας με μοναδική ευθύνη αποζημίωσης της. Αντίθετα, η εσωτερική διαχείριση είναι περιορίσιμη και τα όρια της βρίσκονται στην εναντίωση κάθε άλλου εταίρου – διαχειριστή. Ο διαχειριστής ΟΕ ευθύνεται έναντι της εταιρίας για κάθε ζημία , που υπέστη το νομικό πρόσωπο της εταιρίας (ΑΚ 754 , 714). Η ευθύνη του διαχειριστή είναι συμβατική και ισχύουν ως προς το βάρος απόδειξης οι γενικοί συμβατικοί κανόνες (ΑΚ 330).

Ετερόρρυθμη Εταιρία - ΕΕ

Στην ετερόρρυθμη εταιρία τα διαχειριστικά όργανα κατά κανόνα είναι οι ομόρρυθμοι εταίροι και οι ετερόρρυθμοι εταίροι καταρχήν δεν έχουν δικαίωμα διαχείρισης και ψήφου. Όμως είναι δυνατές καταστατικές διαμορφώσεις που απονέμουν τη διαχειριστική εξουσία στον ετερόρρυθμο εταίρο (άρθ. 274 §1 , 278§1 Ν 4072/2012). Αν συντρέξει η περίπτωση αυτή, τότε ο ετερόρρυθμος εταίρος που συναλλάσσεται με τρίτους θα ευθύνεται ως ομόρρυθμος εταίρος, άρα η ευθύνη του είναι απεριόριστη. Η απεριόριστη ευθύνη του μπορεί να περιορισθεί αν είναι γνωστή στον τρίτο η ιδιότητά του ως ετερόρρυθμου εταίρου (άρθ. 278§ 2 εδ. 2 Ν 4072/2012). Η εξουσία εκπροσώπησης της ετερόρρυθμης εταιρίας είναι απεριόριστη, όπως στις ομόρρυθμες εταιρίες, δηλαδή έναντι των τρίτων οι πράξεις είναι ισχυρές και δεσμεύουν την εταιρία, εκτός αν η εταιρία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση, οπότε δε δεσμεύεται η εταιρία, κατ΄αναλογική εφαρμογή του άρθ. 257 § 3 εδ. 2 Ν 4072/2012. Στην περίπτωση που ο ετερόρρυθμος εταίρος ασκεί τη διαχειριστική ή την εκπροσωπευτική εξουσία της εταιρίας με καταστατική ρήτρα (άρθ.274, 278 Ν 4072/2012), τότε ευθύνεται όπως ο διαχειριστής της ΟΕ.

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία - ΙΚΕ

Στην μονοπρόσωπη ΙΚΕ η διαχείριση είναι ατομική, αντίθετα αν πρόκειται για ΙΚΕ με περισσοτέρους εταίρους η διαχείριση και εκπροσώπηση είναι συλλογική , εκτός αν και στις δύο περιπτώσεις δεν ορίζει διαφορετικά το καταστατικό (άρθ. 56 & 57 Ν 4072/12). Ο διαχειριστής ως όργανο της εταιρίας ευθύνεται έναντι της εταιρίας για υπαίτια παράβαση του νόμου (άρθ. 64 παρ. 1 Ν 4072/12, ΑΚ 281, 288), του καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα (άρθ. 67 παρ. 1 του Ν 4072/12). Η ευθύνη του διαχειριστή διαμορφώνεται κατά τα πρότυπα της ΑΕ & ΕΠΕ. Οι διαχειριστές υπέχουν άμεση ευθύνη έναντι των κατ΄ιδίαν εταίρων και των τρίτων με τις διατάξεις περί αδικοπραξίας (ΑΚ 914 , 919, 281) αλλά και με βάση το άρθ. 98 ΠτΚ. Το δικαίωμα άσκησης αγωγής μπορεί να ασκηθεί και από οποιονδήποτε εταίρο (όχι και από τρίτους), (actio pro socio).

Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης - ΕΠΕ

Η διαχείριση και εκπροσώπηση στην ΕΠΕ είναι κατά κανόνα συλλογική και κατά εξαίρεση είναι καταστατική (άρθ. 16 Ν 3190/55). Μπορεί όμως να προβλεφθεί ατομική διαχείριση και εκπροσώπηση ή η άσκηση διαχείρισης και από τρίτο – μη εταίρο (άρθ. 17 παρ. 1). Πράξεις των διαχειριστών της εταιρίας ακόμη και αν είναι εκτός εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρία έναντι των τρίτων (απεριόριστη εξουσία εκπροσώπησης), εκτός αν η εταιρία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε η όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού. Οι διαχειριστές της ΕΠΕ ευθύνονται εις ολόκληρον (ΑΚ 481, 487) σε αποζημίωση απέναντι όχι μόνο στην εταιρία, αλλά και στους εταίρους και στους τρίτους για παραβάσεις του νόμου, του καταστατικού ή για πταίσματα κατά τη διαχείριση (άρθ. 26 παρ. 1 Ν 3190 /55). Η εταιρία είναι πρωτίστως ο δικαιούχος των αξιώσεων αποζημίωσης, οι δε εταίροι και τρίτοι αποκτούν το δικαίωμα άσκησης επικουρικά της εταιρικής αγωγής (actio pro socio) και μόνο αν δεν ασκηθεί η εταιρική αγωγή, με αίτημα την καταβολή αποζημίωσης στην εταιρία. Δεν πρόκειται για πλαγιαστική άσκηση των αξιώσεων της εταιρίας από τους εταίρους και τους δανειστές αλλά για άμεση και ευθεία νομιμοποίηση του εταίρου (πρόσθετη νομιμοποιητική εξουσία των κατ΄ιδίαν εταίρων).
Ενημερωθείτε για τις σημαντικότερες τροποποιήσεις Διατάξεων των ΕΠΕ

Ανώνυμη Εταιρία

Στην ΑΕ δεν υπάρχουν εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των μετόχων, δηλαδή δεν υπάρχει δικαίωμα ή υποχρέωση του μετόχου για διαχείριση από τη μετοχική ιδιότητα. Επειδή η διαχείριση αποτελεί υποχρέωση του ΔΣ. Μάλιστα στην ΑΕ η υποχρέωση διαχείρισης δεν προκύπτει από την εσωτερική σχέση, όπως επί προσωπικών εταιριών αλλά από τη σχέση τρίτου (όργανα της ΑΕ) προς την εταιρία. Η υποχρέωση του ΔΣ έναντι της εταιρίας διέπεται από της ειδικές διατάξεις του δικαίου των ΑΕ (Ν. 4548/2018) και των νομικών προσώπων καθώς και συμπληρωματικά από το δίκαιο της εντολής (άρθ. 68 § 2 ΑΚ, 713 ΑΚ).
Πληροφορείτε για τις τροποποιήσεις νέου νόμου περί ΑΕ

Σχετικά θέματα ευθύνη διαχειριστή ΟΕ, ευθύνη διαχειριστή ΕΕ, ευθύνη διαχειριστή ΕΠΕ, ευθύνη διαχειριστή ΙΚΕ, Καθυστέρηση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, κατοχύρωση Εμπορικού σήματος.

Οι Δικηγόροι του γραφείου παρέχουν υπηρεσίες ως νομικοί σύμβουλοι των ανωτέρω εταιριών.