Πολιτική απορρήτου

Το Δικηγορικό Γραφείο «Μαρία Κρέκη και Συνεργάτες», λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη την ιδιωτικότητα, την εμπιστευτικότητα των εντολέων του, των δυνητικών εντολέων, των συνεργατών του και δεσμεύεται να την προστατεύει με απόλυτη εχεμύθεια.

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εξηγεί τον τύπο των πληροφοριών που συλλέγονται, το λόγο που συλλέγονται, τον τρόπο χρήσης αυτών, τη δυνατότητα κοινοποίησης σε τρίτους, διόρθωσης και τροποποιήσεις αυτών.

Ειδικότερα τα προσωπικά σας στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το δικηγορικό γραφείο μόνο εάν συναινείτε στην χρήση τους προκειμένου να επιτευχθεί η εκτέλεση μιας εντολής σας, η παροχή νομικών υπηρεσιών ή η εκπροσώπηση σας που αφορά την άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή διαδικασιών με ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα ή δημόσιους φορείς ή δικαστήρια.

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων λαμβάνει χώρα αποκλειστικά και μόνο προκειμένου να διευκολύνει την παροχή των νομικών υπηρεσιών για τις οποίες είτε έχουμε ήδη εξουσιοδοτηθεί ή πρόκειται να εξουσιοδοτηθούμε μελλοντικά. Τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε σε σχέση με την αξίωσή σας δύναται να περιλαμβάνουν το όνομα, τη διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας, την ημερομηνία γέννησής σας, φορολογικά σας στοιχεία, τις λεπτομέρειες των περιστάσεων της αξίωσης ή του συμβάντος και τυχόν ζημιά, τραυματισμό ή απώλεια που έχετε υποστεί, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων που κατέχουν ιατροί, νοσοκομεία, κλινικές, δικαστικά έγγραφα, μηνύσεις, δικογραφίες κ.ο.κ. Οι περισσότερες από αυτές τις πληροφορίες παρέχονται από εσάς τους ίδιους, ωστόσο ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις που προέρχονται από άλλες πηγές ή από τρίτους και σε τέτοια περίπτωση ενημερώνεστε εγκαίρως για τα ως άνω στοιχεία.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρούνται σε ηλεκτρονική ή / και μη αυτόματη μορφή. Σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία με άλλα άτομα ή δημόσιους οργανισμούς, αυτό θα συμβεί κατόπιν συναίνεσης σας και στα πλαίσια ή για την περαίωση της εντολής σας. Ενδεικτικά αναφέρονται τα δικαστήρια, οι διωκτικές αρχές, νοσοκομεία, κλινικές, ιατροί, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές, ασφαλιστικές εταιρείες, λογιστές, τραπεζικές ανώνυμες εταιρίες κ.ο.κ.

Κατά την εξέταση του αιτήματός σας, ενδέχεται επίσης να μεταφερθούν πληροφορίες σας σε τρίτους, προκειμένου να παρασχεθεί υποστήριξη και διοικητικές υπηρεσίες για την αποτελεσματικότερη και αμεσότερη διεκπεραίωση της υπόθεσης σας. Τα στοιχεία σας θα υποβληθούν σε κάθε περίπτωση με εμπιστευτικότητα και θα ληφθεί κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση τους.

Αν μετά την παροχή των προσωπικών σας στοιχείων καταλήξετε ότι δεν επιθυμείτε τελικώς να προσφερθούν οι παρεχόμενες εκ μέρους του γραφείου νομικές υπηρεσίες, δύναται, κατόπιν συγκατάθεσής σας, να διαβιβαστούν τα στοιχεία σας σε άλλο δικηγορικό γραφείο

Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας με το δικηγορικό γραφείο μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία που υπάρχουν στα αρχεία μας, είτε ηλεκτρονικά είτε χειρόγραφα και να λάβετε αντίγραφα αυτών, να διορθώσετε ή να ενημερώσετε τυχόν προσωπικές πληροφορίες που κρίνεται ότι είναι εσφαλμένες ή έχουν τροποποιηθεί καθώς και να αιτηθείτε διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων.