Παραχώρηση Χρήσης της οικογενειακής στέγης (Αίτηση ή Αγωγή Μετοίκησης)

Σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το επιβάλλουν λόγοι επιείκειας ενόψει των ειδικών συνθηκών του καθενός από τους συζύγους και του συμφέροντος των τέκνων, να παραχωρήσει στον ένα σύζυγο την αποκλειστική χρήση ολόκληρου ή τμήματος του ακινήτου που χρησιμεύει για κύρια διαμονή των ίδιων (οικογενειακή στέγη), ανεξάρτητα από το ποιός από αυτούς είναι κύριος ή έχει απέναντι στον κύριο το δικαίωμα της χρήσης του. Η απόφαση του δικαστηρίου υπόκειται σε αναθεώρηση, όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις. Αν το δικαίωμα χρήσης της οικογενειακής στέγης πηγάζει από σχέση εργασίας ανάμεσα σε σύζυγο και τρίτο πρόσωπο τότε η παραχώρηση διατάσσεται εφόσον συναινεί το τρίτο πρόσωπο (άρθ. 1393 Α.Κ)

Μάλιστα η απόφαση του Δικαστηρίου για τη χρήση της οικογενειακής στέγης δεν ενδιαφέρει το ποιός είναι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου. Ειδικότερα, ακόμη κι αν η οικογενειακή στέγη ανήκει αποκλειστικά στον έναν σύζυγο, το Δικαστήριο μπορεί να την παραχωρήσει στον άλλο που ασκεί την προσωρινή ή οριστική επιμέλεια προς εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου.