Δικηγόρος Θεσσαλονίκη
2310600959
τηλέφωνα δικηγόροι θεσσαλονίκη2310600959

ΑΣΕΠ επικύρωση αντιγράφων για αίτηση προκήρυξης

Η δικηγόρος επικυρώνει ως ακριβή αντίγραφα όλα τα ιδιωτικά έγγραφα της ημεδαπής, με την προσκόμιση των γνησίων, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:
α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, των φορέων πιστοποίησης ECDL, GLOBAL CERT, ACTA Α.Ε., Infotest, Vellum Global Educational Services S.A., ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe, ΚΕΥ-CERT, I SKILLS A.E., ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT ΕΠΕ, DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS - ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, κ.α, προκειμένου να υποβληθούν σε αίτηση προκήρυξης του ΑΣΕΠ.

Επίσης συνδράμει στην ορθή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης για τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

Δικηγόρος ΑΣΕΠ Θεσσαλονίκη Αίτηση προκήρυξης Ένσταση