Δικηγόρος ΑΣΕΠ Θεσσαλονίκη Αίτηση σε προκηρύξεις - Ενστάσεις

Προκήρυξη 2Κ/2024

Δημοσιεύτηκε η υπ' αριθμόν 2Κ/2024 προκήρυξη του ΑΣΕΠ για πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 817 θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.) Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, καθώς και θέσεων (από μεταφορά) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021. Κατηγορία ΠΕ: 200 θέσεις
Κατηγορία ΤΕ: 617 θέσεις
Κατηγορία ΔΕ: 4 θέσεις από μεταφορά

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 15 Μαΐου ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 31 Μαΐου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Προκήρυξη 3Κ/2024

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η υπ' αριθμόν 3Κ/2024 προκήρυξη ΑΣΕΠ, για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα εννέα (59) θέσεων μόνιμου προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο Εθνικό Τυπογραφείο (Προεδρία της Κυβέρνησης), ως ακολούθως:
Α' Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.): δέκα (10) θέσεις.
Β' Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.): σαράντα εννέα (49) θέσεις.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 27 Μαΐου ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 και λήγει στις 11 Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Ορθή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης για τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ

Οι Δικηγόροι Θεσσαλονίκης Μ.Κρέκη-Ι.Κρέκης αναλαμβάνουν κάθε στάδιο της υποβολής αίτησης σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Την επιλογή της σωστής προκήρυξης με βάσει τα προσόντα του υποψηφίου και τις πιθανότητες πρόσληψής του, την προετοιμασία και συλλογή των δικαιολογητικών που απαιτούνται, την ορθή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, την έκδοση και πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου, την εμπρόθεσμη αποστολή των δικαιολογητικών με παράλληλη μετάφραση και επικύρωση όσων εγγράφων απαιτούνται.

Η ορθή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης είναι μία περίπλοκη διαδικασία στην οποία ελλοχεύουν σοβαροί κίνδυνοι, καθώς απαιτείται πολύ προσεκτική μελέτη της εκάστοτε προκήρυξης και εμπειρία στην υποβολή αιτήσεων σε σχετικές προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Η πολυετής ενασχόληση και εμπειρία του γραφείου μας παρέχει τη μέγιστη ασφάλεια στους εντολείς μας ότι η διαδικασία υποβολής της αίτησης θα είναι απολύτως επιτυχημένη από το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του φακέλου, του ελέγχου των δικαιολογητικών, έως την ορθή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης και την αποστολή των δικαιολογητικών.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη συγκέντρωση δικαιολογητικών και υποβολή αιτήσεων για προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ, κατόπιν συνεννοήσεως με τον ενδιαφερόμενο υποψήφιο και μόνο για την τρέχουσα προθεσμία της αντίστοιχης προκήρυξης. Δεν παρέχουμε υπηρεσίες γενικής επικοινωνίας με υποψηφίους. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε δεύτερο χρόνο, μετά την αρχική επικοινωνία με τον ενδιαφερόμενο και τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Είναι φρόνιμο, για υποψηφίους που ενδιαφέρονται για κάποια τρέχουσα προκήρυξη, να επικοινωνούν με το γραφείο μας από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσής της, και κατά το δυνατόν, όχι τις τελευταίες ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας, ούτως ώστε να υπάρχει αρκετό χρονικό διάστημα για να εξυπηρετηθούν.