Αίτηση σε προκηρύξεις ΑΣΕΠ

Δικηγόρος ΑΣΕΠ Θεσσαλονίκη Αίτηση σε προκηρύξεις - Ενστάσεις

Ορθή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης για τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ

Η Δικηγόρος Θεσσαλονίκης Μαρία Κρέκη και το Δικηγορικό Γραφείο αναλαμβάνει κάθε στάδιο της υποβολής αίτησης πρόσληψης σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Την επιλογή της σωστής προκήρυξης με βάσει τα προσόντα του υποψηφίου και τις πιθανότητες πρόσληψης του, την προετοιμασία και συλλογή των δικαιολογητικών που απαιτούνται, την ορθή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, την έκδοση και πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου, την εμπρόθεσμη αποστολή των δικαιολογητικών με παράλληλη μετάφραση και επικύρωση όσων εγγράφων απαιτούνται και τον έλεγχο των αποτελεσμάτων.

Η ορθή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης είναι μία περίπλοκή διαδικασία στην οποία ελλοχεύουν σοβαροί κίνδυνοι καθώς απαιτείται πολύ προσεκτική μελέτη της εκάστοτε προκήρυξής και εμπειρία στην υποβολή αιτήσεων σε σχετικές προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Η πολυετής εμπειρία του γραφείου μας στην υποβολή αιτήσεων πρόσληψης για προκηρύξεις του ΑΣΕΠ καθώς και για συμβάσεις ορισμένου χρόνου παρέχει τη μέγιστη ασφάλεια στους εντολείς μας ότι η διαδικασία υποβολής της αίτησης θα είναι απολύτως επιτυχημένη από το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του φακέλου, του ελέγχου των δικαιολογητικών έως την ορθή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης και την αποστολή των δικαιολογητικών.

Για θέματα προκηρύξεων ΑΣΕΠ επικοινωνείτε εναλλακτικά και στο κιν. : 6974637830

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Κ/2021

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 7Κ/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν σαράντα τεσσάρων (144) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού. Συγκεκριμένα του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), πενήντα εννιά (59) θέσεις, για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), τριάντα δύο (32) θέσεις και για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), πενήντα τρεις (53) θέσεις.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 5 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 20 Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Δικηγόρος ΑΣΕΠ Θεσσαλονίκη Αίτηση προκήρυξης Ένσταση