Διαζύγια

Ενδεικτικοί τομείς δραστηριοποίησης του δικηγορικού γραφείου που αφορούν το Οικογενειακό Δίκαιο


Διαζύγια

Συναινετικά διαζύγια - Νέα διαδικασία

Για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου ακολουθείται νέα διαδικασία με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4509/2017. Προϋπόθεση πλέον αποτελεί η έγγραφη συμφωνία των συζύγων περί λύσεως του γάμου τους με την παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων τους η οποία επικυρώνεται από την Γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα καταρτίσει την συμβολαιογραφική πράξη με την οποία επικυρώνεται η λύση του γάμου τους.
Βέβαια σε περίπτωση ύπαρξης ανήλικων τέκνων, βασική προϋπόθεση του συναινετικού διαζυγίου αποτελεί και η ύπαρξη δεύτερης συμφωνίας για την επιμέλεια αυτών, την επικοινωνία του γονέα που δε διαμένει με αυτά και τη διατροφή τους.
Κατά την πρώτη επίσκεψη με τη δικηγόρο, θα σας γνωστοποιηθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Διαζύγια κατ’ αντιδικία

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία των συζύγων για τη συναινετική λύση του μεταξύ τους γάμου, αυτή είναι εφικτή με την άσκηση αγωγής διαζυγίου που στρέφεται σε βάρος του συζύγου που δε συμφωνεί στη λύση. Στην αγωγή αυτή, ο σύζυγος επικαλείται μία ή και περισσότερες αιτίες κλονισμού της έγγαμης συμβίωσης που καθιστούν τη συνέχισή της αφόρητη όπως π.χ. η εγκατάλειψη, η διγαμία, η μοιχεία, η επιβουλή της ζωής του άλλου συζύγου, η άσκηση ενδοοικογενειακής βίας. Πέρα όμως από τους ανωτέρω λόγους, η αγωγή διαζυγίου μπορεί να βασίζεται στη διετή διάσταση των συζύγων, δηλαδή την έστω για δύο έτη διακοπή διαμονής των συζύγων σε κοινή συζυγική οικία.
Κατά το άρθρο 1439 του Αστικού Κώδικα : "Καθένας από τους συζύγους μπορεί να ζητήσει το διαζύγιο, όταν οι μεταξύ τους σχέσεις έχουν κλονισθεί τόσο ισχυρά, από λόγο που αφορά το πρόσωπο του εναγομένου ή και των δύο συζύγων, ώστε βάσιμα η εξακολούθηση της έγγαμης σχέσης να είναι αφόρητη για τον ενάγοντα. Εφόσον ο εναγόμενος δεν αποδεικνύει το αντίθετο, ο κλονισμός τεκμαίρεται σε περίπτωση διγαμίας ή μοιχείας αυτού, εγκατάλειψης του ενάγοντος ή επιβουλής της ζωής του από τον εναγόμενο, καθώς και σε περίπτωση άσκησης από τον εναγόμενο ενδοοικογενειακής βίας εναντίον του ενάγοντος. Εφόσον οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση συνεχώς από δύο τουλάχιστον χρόνια, ο κλονισμός τεκμαίρεται αμάχητα και το διαζύγιο μπορεί να ζητηθεί, έστω και αν ο λόγος του κλονισμού αφορά στο πρόσωπο του ενάγοντος. Η συμπλήρωση του χρόνου διάστασης υπολογίζεται κατά το χρόνο συζήτησης της αγωγής και δεν εμποδίζεται από μικρές διακοπές που έγιναν ως προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων μεταξύ των συζύγων." Κατά την πρώτη επίσκεψη με τη δικηγόρο, θα σας γνωστοποιηθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Γενικές κατευθύνσεις συμβουλές - Διατροφή

Διαζύγια (Γενικές κατευθύνσεις - συμβουλές)

Στην απόφαση λήψης διαζυγίου είναι δύσκολο να αποφευχθεί ο θυμός, ο φόβος ή η θλίψη, όμως η διατήρηση της ψυχραιμίας σας (τουλάχιστον τις περισσότερες φορές) είναι ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλίσετε ότι η διαδικασία θα είναι όσο το δυνατόν πιο ομαλή. "Το διαζύγιο θα πρέπει να είναι μια συνειδητή επιλογή στην οποία το συναίσθημα δε βοηθά για να λάβετε λογικές και σωστές αποφάσεις ".
Κατανοούμε τις έντονες συναισθηματικές αναταραχές που αντιμετωπίζετε κατά τη διάρκεια της λήψης μιας απόφασης όπως αυτής του διαζυγίου. Έχουμε τη γνώση, τη συμπόνια, τη δημιουργικότητα για να χειριστούμε ακόμα και τις πιο σύνθετες περιπτώσεις διαζυγίου εντός και εκτός της αίθουσας του δικαστηρίου. Ανεξάρτητα από το πόσο περίπλοκο μπορεί να φαίνεται το διαζύγιό σας, μπορείτε να εμπιστευτείτε τις δεξιότητές και την αποδεδειγμένη εμπειρία μας σε κάθε βήμα στην πορεία.
Διατροφή διαζυγίου
Σύμφωνα με το άρθρο 1442 του Α.Κ : Εφόσον ο ένας από τους πρώην συζύγους δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη διατροφή του από τα εισοδήματά του ή από την περιουσία του, δικαιούται να ζητήσει διατροφή από τον άλλον:
1. αν κατά την έκδοση του διαζυγίου ή κατά το τέλος των χρονικών περιόδων που προβλέπονται στις επόμενες περιπτώσεις βρίσκεται σε ηλικία ή σε κατάσταση υγείας που δεν επιτρέπει να αναγκαστεί να αρχίσει ή να συνεχίσει την άσκηση κατάλληλου επαγγέλματος, ώστε να εξασφαλίζει απ' αυτό τη διατροφή του
2. αν έχει την επιμέλεια ανήλικου τέκνου και γι' αυτό το λόγο εμποδίζεται στην άσκηση κατάλληλου επαγγέλματος
3. αν δεν βρίσκει σταθερή κατάλληλη εργασία ή χρειάζεται κάποια επαγγελματική εκπαίδευση, και στις δύο όμως περιπτώσεις για ένα διάστημα που δεν μπορεί να ξεπεράσει τα τρία χρόνια από την έκδοση του διαζυγίου
4. σε κάθε άλλη περίπτωση, όπου η επιδίκαση διατροφής κατά την έκδοση του διαζυγίου επιβάλλεται από λόγους επιείκειας

Παραχώρηση Χρήσης & διανομή της κοινής περιουσίας

Παραχώρηση Χρήσης της οικογενειακής στέγης (Αίτηση ή Αγωγή Μετοίκησης)
Σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το επιβάλλουν λόγοι επιείκειας ενόψει των ειδικών συνθηκών του καθενός από τους συζύγους και του συμφέροντος των τέκνων, να παραχωρήσει στον ένα σύζυγο την αποκλειστική χρήση ολόκληρου ή τμήματος του ακινήτου που χρησιμεύει για κύρια διαμονή των ίδιων (οικογενειακή στέγη), ανεξάρτητα από το ποιός από αυτούς είναι κύριος ή έχει απέναντι στον κύριο το δικαίωμα της χρήσης του. Η απόφαση του δικαστηρίου υπόκειται σε αναθεώρηση, όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις. Αν το δικαίωμα χρήσης της οικογενειακής στέγης πηγάζει από σχέση εργασίας ανάμεσα σε σύζυγο και τρίτο πρόσωπο τότε η παραχώρηση διατάσσεται εφόσον συναινεί το τρίτο πρόσωπο (άρθ. 1393 Α.Κ)
Μάλιστα η απόφαση του Δικαστηρίου για τη χρήση της οικογενειακής στέγης δεν ενδιαφέρει το ποιός είναι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου. Ειδικότερα, ακόμη κι αν η οικογενειακή στέγη ανήκει αποκλειστικά στον έναν σύζυγο, το Δικαστήριο μπορεί να την παραχωρήσει στον άλλο που ασκεί την προσωρινή ή οριστική επιμέλεια προς εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου.
Αποκτήματα κατά τη διάρκεια του γάμου, διανομή της κοινής περιουσίας
Αν ο γάμος λυθεί ή ακυρωθεί και η περιουσία του ενός συζύγου έχει, αφότου τελέσθηκε ο γάμος, αυξηθεί, ο άλλος σύζυγος, εφόσον συνέβαλε με οποιονδήποτε τρόπο στην αύξηση αυτή, δικαιούται να απαιτήσει την απόδοση του μέρους της αύξησης το οποίο προέρχεται από τη δική του συμβολή. Τεκμαίρεται ότι η συμβολή αυτή ανέρχεται στο ένα τρίτο της αύξησης, εκτός αν αποδειχθεί μεγαλύτερη ή μικρότερη ή καμία συμβολή. Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται αναλογικά και στην περίπτωση διάστασης των συζύγων που διάρκεσε περισσότερο από τρία χρόνια.
Στην αύξηση της περιουσίας των συζύγων δεν υπολογίζεται ό,τι αυτοί απέκτησαν από δωρεά, κληρονομία ή κληροδοσία ή με διάθεση των αποκτημάτων από αυτές τις αιτίες (άρθ. 1400 Α.Κ)

Δικαιολογητικά καταχώρησης Διαζυγίου στο ληξιαρχείο

Η Δικηγόρος δέχεται επίσκεψη κατόπιν ραντεβού.

Δικηγόρος Διαζυγίων