Ευθύνη διαχειριστή ΟΕ

Ο διαχειριστής ΟΕ ευθύνεται έναντι της εταιρίας για κάθε ζημία (πλημμελή εκπλήρωση ή παράβαση των νόμιμων υποχρεώσεών του ), που υπέστη το νομικό πρόσωπο της εταιρίας ως εντολοδόχος όχι μόνο για δόλο, βαρεία αμέλεια αλλά και για ελαφρά (αφηρημένη) αμέλεια (ΑΚ 754, 714). Αξιώνεται δηλαδή η αυξημένη επιμέλεια κοινού οφειλέτη λόγω του εμπιστευτικού χαρακτήρα τη εντολής. Η ευθύνη του διαχειριστή είναι συμβατική και ισχύουν ως προς το βάρος απόδειξης οι γενικοί συμβατικοί κανόνες (ΑΚ 330). Στην ενδοσυμβατική ευθύνη ο οφειλέτης - διαχειριστής έχει το βάρος να αποδείξει για να απαλλαγεί ότι δεν έχει υπαιτιότητα. Αντίθετα, στην εξωσυμβατική ευθύνη ο ζημιωθείς/η εταιρία, εταίροι πρέπει να αποδείξουν και την υπαιτιότητα του οφειλέτη/ζημιώσαντος - διαχειριστή. Βαθμός ευθύνης του οφειλέτη νομίμων υποχρεώσεων είναι η ΑΚ 330. Επίσης πρέπει να εφαρμόζονται και οι διατάξεις περί ευθύνης των άρθ. ΑΚ 724-728. Αν περισσότεροι συνδιαχειριστές παραβούν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους και ζημιώσουν την εταιρία με πράξεις ή παραλείψεις τους, τότε θα ευθύνονται σε ολόκληρο (αμφ). Εδώ η νομολογία είναι αρνητική επικαλούμενη την ΑΚ 4801, ενώ η θεωρία2 είναι θετική επικαλούμενη την ΑΚ 926 ( ευθύνη για κοινό πταίσμα). Η θέση για την ευθύνη των διαχειριστών εις ολόκληρο ενισχύεται και με την αναλογική εφαρμογή του άρθ. 26 παρ. 1 Ν 3190/55. Αν ο συνδιαχειριστής έχει πληρώσει θα έχει δικαίωμα αναγωγής εναντίον των άλλων συνδιαχειριστών - συνοφειλετών (ΑΚ 487, 927).

Το δικαίωμα του αυτό μπορεί να το ασκήσει είτε πριν καταβάλλει την αποζημίωση στην εταιρία εγείροντας παρεμπίπτουσα αγωγή ενωμένη με προσεπίκληση για την περίπτωση ήττας του κατ΄άρθ.88 ΚΠολΔ, είτε μετά την εκ μέρους του καταβολή της αποζημίωσης εγείροντας κύρια αγωγή κατά του συνδιαχειριστή3. Επίσης, για τις δικαιοπραξίες ή τις αδικοπραξίες του διαχειριστή/ εκπροσώπου ευθύνεται η εταιρία ( ΑΚ 70, 71)4. Ζήτημα όμως γεννιέται αν ο διαχειριστής προξένησε ζημία στην εταιρία η αποκατάστασή της θα γίνει με έγερση μόνο της εταιρικής αγωγής από τα νομίμως εκπροσωπούμενα όργανα της ή μπορεί να γίνει ατομικά από τους εταίρους. Κατά την κρατούσα άποψη η αποκατάσταση της εταιρικής ζημίας νομιμοποιείται κατ΄αρχήν να αξιώσει δικαστικά μόνο η ίδια η εταιρία με τα όργανα της, εφόσον αυτή και όχι τα κατά ιδίαν μέλη της είναι ο άμεσα ζημιωθείς και άρα φορέας ουσιαστικής αξίωσης για αποκατάστασης της ζημίας5 . Αν όμως αδρανούν οι εταιρικοί διαχειριστές και τίθεται σε κίνδυνο το εταιρικό συμφέρον μπορεί η σχετική αγωγή να εγείρεται και από τα κατά ιδίαν μέλη της εταιρίας6.

1 ΟλΑΠ 215/1962 ΝοΒ 1962, 799 , ΑΠ 221/1962 ΝοΒ 1962 , 803 , ΑΠ 436/1962 ΝοΒ 1963 , 14
2 Γεωργακόπουλος Δίκαιο Εμπορικών εταιριών , τομ. Ι, 208 , Αντωνόπουλος, ΔικΕμπΕτ., 2012, 151
3 ΑΠ 101 /1966 ΝοΒ 14, 875, ΑΠ 689/1964 ΝοΒ 13, 399.
4 Βλ. Καράκωστας Ι., Το δίκαιο των αδικοπραξιών , 2014 ( άρθ. 914 – 938 ΑΚ).
5 ΟλΑΠ 1/1994 ΕΕμπΔ 1995, 55.
6 Παναγιώτου Π., Η actio pro socio και η αρχή της υποχρέωσης πίστης ως μέσο περιορισμού της στο εταιρικό δίκαιο, ΕΕμπΔ 2013, σ. 291- 315.

Σχετικά θέματα : ευθύνη διαχειριστή ΕΕ, ευθύνη διαχειριστή ΕΠΕ, ευθύνη διαχειριστή ΙΚΕ