Μεταφράσεις - Επίσημες Μεταφράσεις

Οι Δικηγόροι Θεσσαλονίκης Μ. Κρέκη - Ι. Κρέκης και το Δικηγορικό Γραφείο αναλαμβάνει επίσημες μεταφράσεις και επικυρώσεις ξένων εγγράφων από και προς την Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ισπανική, Ιταλική και Ολλανδική γλώσσα. Οι μεταφράσεις που παρέχονται στις ανωτέρω γλώσσες έχουν πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης αρχής (ΑΣΕΠ, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Δημόσιες Υπηρεσίες, κλπ).

Μέσα στα πλαίσια των υπηρεσιών μας αναλαμβάνουμε τη διαδικασία της θεώρησης των εγγράφων στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και της επισημείωσης των πρωτότυπων εγγράφων με τη σφραγίδα Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE) προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε χώρες που έχουν συμβληθεί με τη Σύμβαση της Χάγης.

Σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 2 στ. δ του Ν. 4194/2013 όπως τροπ. και ισχύει με το Ν. 4700/2020 στο έργο του δικηγόρου περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων, η μετάφραση εγγράφων που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, καθώς και η μετάφραση ελληνικών εγγράφων σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα.

Η μετάφραση αυτή έχει κατά τοv ανωτέρω νόμο πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης αρχής, εφόσον συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που μεταφράστηκε και ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετάφρασε.

Μετάφραση πτυχίου, νομικών κειμένων, ειδικών κειμένων κάθε είδους

Αναλαμβάνουμε επίσημες μεταφράσεις πτυχίων, νομικών κειμένων αλλά και άλλων εγγράφων με ειδική ορολογία. Παραθέτουμε ενδεικτικό πίνακα πτυχίων που μεταφράζονται: PROFICIENCY, ADVANCED, FIRST CERTIFICATE, BULATS, IELTS, BEC HIGHER, ACELS, GA, UCLES, OCNW, NOCN, C2, LRN, TOEIC, ΤΙΕ, PEARSON, CITY & GUILDS, ALLIANCE, DALF C2, DELF, GDS, ZERTIFIKAT, DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA, κ.λ.π

Για τις μεταφράσεις επικοινωνήστε εναλλακτικά στο : krekisj@gmail.com