Δικηγόρος σε μεταβίβαση ακινήτου

Παρουσία Δικηγόρου για την εξάλειψη κινδύνου

Οποιαδήποτε μεταβιβαστική δικαιοπραξία ακινήτου είτε πρόκειται για πώληση είτε για δωρεά ή γονική παροχή ενέχει κινδύνους που μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική οικονομική σας ζημία. Οι δικηγόροι του γραφείου μας, έχοντας γνώση και εμπειρία στον συγκεκριμένο κλάδο των ακινήτων, μπορούν να διασφαλίσουν τα συμφέροντα σας με τέτοιο τρόπο ώστε να εξαλειφθεί το ενδεχόμενο κινδύνου.

Ρόλος του Δικηγόρου σε αγοραπωλησία

Η νομική εκπροσώπηση σε μία πώληση είναι αναγκαία τόσο για τον αγοραστή όσο και για τον πωλητή ενός ακινήτου. Από την πλευρά του αγοραστή υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να ελεγχθούν. Ο δικηγόρος του αγοραστή ελέγχει τη νομιμότητα του τίτλου κτήσης και την καταχώριση του σε κτηματολογικό γραφείο ή τη μεταγραφή του σε υποθηκοφυλακείο καθώς και την ύπαρξη βαρών στο ακίνητο. Ως βάρη νοούνται οι υποθήκες, οι προσημειώσεις, οι κατασχέσεις ή οι διεκδικήσεις που εγγράφονται και ακολουθούν το ακίνητο. Σε αρκετές περιπτώσεις ο έλεγχος αυτός πρέπει αν γίνεται και στους προηγούμενους κυρίους του ακινήτου. Πάντοτε με την ολοκλήρωση της έρευνας πρέπει να παραδίδεται γραπτή έκθεση ελέγχου. Ο νομικός έλεγχος για ένα ακίνητο, δεν πρέπει να πραγματοποιείται μόνο μία φορά κατά την έναρξη των συζητήσεων με τον πωλητή, αλλά πρέπει να επαναλαμβάνεται πριν την υπογραφή του συμβολαίου. Τούτο διότι μέχρι την υπογραφή του συμβολαίου μπορεί να έχει μεσολαβήσει εγγραφή βάρους, το οποίο ο αγοραστής θα πρέπει να γνωρίζει πριν καταβάλλει το τίμημα της αγοράς. Πέραν του ανωτέρω ελέγχου ο δικηγόρος του αγοραστή χρειάζεται να ελέγξει εάν συντρέχουν προϋποθέσεις απαλλαγής από το φόρο καθώς κι εάν υφίστανται οφειλές στο πρόσωπο του πωλητή που μπορεί να εμποδίσουν την πρόοδο της διαδικασίας. Επίσης συγκεντρώνει τα απαιτούμενα έγγραφα από την πλευρά του αγοραστή, ελέγχει όσα προσκομίζει ο πωλητής (νομιμοποιήσεις, φορολογικά έγγραφα) και τέλος προβαίνει σε έλεγχο του συμβολαίου εξασφαλίζοντας ότι δεν υφίστανται σφάλματα ώστε να καταχωρηθεί άμεσα στο αρμόδιο κτηματολόγιο ή υποθηκοφυλακείο.

Από την άλλη πλευρά ο δικηγόρος του πωλητή συγκεντρώνει τα απαιτούμενα έγγραφα από το κτηματολόγιο, το δήμο, την εφορία, υποβάλλει δηλώσεις φόρου και αιτήσεις για φορολογικά πιστοποιητικά και εξασφαλίζει ότι το τίμημα θα καταβληθεί με ορθό τρόπο, ελέγχοντας τις επιταγές ή εξασφαλίζοντας την αμεσότητα του εμβάσματος. Τέλος προχωρά σε ενδελεχή έλεγχο του συμβολαίου εξασφαλίζοντας ότι δεν μπορεί να ακυρωθεί και ότι θα καταχωρηθεί άμεσα στο αρμόδιο κτηματολόγιο ή υποθηκοφυλακείο. Οι αγοραστές ή οι πωλητές μπορούν για διευκόλυνση τους να εκπροσωπούνται από το δικηγόρο τους με πληρεξούσιο έτσι ώστε να μην χρειάζεται η παρουσία τους σε κανένα στάδιο της διαδικασίας.

Ακίνητα με προσημειώσεις

Τα τελευταία έτη γίνονται πολλές μεταβιβάσεις βεβαρημένων ακινήτων. Τα ακίνητα αυτά είναι ήδη προσημειωμένα από κάποια τραπεζική εταιρία. Η περίπτωση αυτή αυξάνει κατά πολύ την επικινδυνότητα και την πολυπλοκότητα της μεταβίβασης διότι απαιτούνται αρκετά έγγραφα από τη δανείστρια τραπεζική εταιρία και η ίδια θα πρέπει να συναινεί στην εξόφληση και την άρση του βάρους. Πέραν των ανωτέρω, η εξόφληση της οφειλής θα πρέπει να γίνει στον ίδιο χρόνο με την υπογραφή του συμβολαίου και ο πωλητής θα πρέπει να αναλάβει τη διαδικασία άρσης του υφιστάμενου βάρους. Όλα τα ανωτέρω δεν αρκεί να συμφωνούνται προφορικά αλλά πρέπει να εξασφαλίζονται με τον ενδεδειγμένο νομικά τρόπο.

Ρόλος του Δικηγόρου σε χαριστική δικαιοπραξία

Οι δωρεές ή οι γονικές παροχές είναι συμβόλαια τα οποία δύνανται να ακυρωθούν δικαστικά είτε λόγω εικονικότητας ή λόγω αχαριστίας κ.α. Η συμβουλευτική υπηρεσία ενός δικηγόρου, η τυπική τήρηση της διαδικασίας και η ενσωμάτωσή ειδικών όρων στο συμβόλαιο δύναται να εξαλείψει τέτοιον κίνδυνο. Πέραν των ανωτέρω ο δικηγόρος συγκεντρώνει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα από το κτηματολόγιο, το δήμο, την εφορία, υποβάλλει δηλώσεις φόρου και αιτήσεις για φορολογικά πιστοποιητικά και εξασφαλίζει με τον έλεγχο του συμβολαίου και τις προσθήκες ειδικών όρων ότι αυτό δε θα μπορεί να ακυρωθεί και ότι θα καταχωρηθεί άμεσα στο αρμόδιο κτηματολόγιο ή υποθηκοφυλακείο.

Ρόλος του Δικηγόρου σε αποδοχή κληρονομιάς

Η αποδοχή κληρονομιάς δεν είναι μια απλή διαδικασία. Τούτο διότι σε αντίθεση με τις μεταβιβαστικές δικαιοπραξίες που συνήθως αφορούν δύο πρόσωπα (αγοραστή και πωλητή) και ένα ακίνητο, στις αποδοχές κληρονομιάς συνήθως έχουμε περισσότερα συμβαλλόμενα πρόσωπα (κληρονόμους) και περισσότερα του ενός ακίνητα. Η δυσκολία των συγκεκριμένων δικαιοπραξιών αποδεικνύεται και από την καθυστέρηση αυτών καθώς ο μέσος χρόνος ολοκλήρωσης τους συμβολαιογραφικά υπερβαίνει τους 6 μήνες έως 1 έτος. Η καθυστέρηση συχνά οφείλεται σε προβλήματα που προκύπτουν τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από τους κληρονόμους χωρίς την παρουσία δικηγόρου. Η εκπροσώπηση των κληρονόμων από δικηγόρο είναι απαραίτητη για την ταχύτερη ολοκλήρωση της διαδικασίας συμβολαιογραφικά, το συντονισμό όλων των μερών καθώς και τον έλεγχο της συμβολαιογραφικής πράξης ώστε να καταχωρηθεί στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο ή υποθηκοφυλακείο.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας αναλαμβάνουν όλες τις ανωτέρω διαδικασίες, παρέχοντας νομικές υπηρεσίες σχετικά με αγοραπωλησίες ακινήτων, δωρεές ή γονικές παροχές και αποδοχές κληρονομιάς σε όλη την επικράτεια με υπευθυνότητα και ειλικρίνεια, εξασφαλίζοντας στο μέγιστο βαθμό τα συμφέροντα της πλευράς που εκπροσωπούν.