Τροποποίηση καταστατικών αθλητικών σωματείων

Η προθεσμία για την τροποποίηση καταστατικών αθλητικών σωματείων, βάσει του άρθρου 53 Ν. 4809/2021 (ΦΕΚ 102/Α΄/19-6-2021) «Τροποποίηση μεταβατικών διατάξεων του Ν. 4726/2020 - Αντικατάσταση των παρ. 1, 2 και 10 του άρθρου 30 του Ν. 4726/2020» είναι το απομένον χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2022. Συνεπώς, δεν έχει απομείνει αρκετός χρόνος προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι σύλλογοι να προσαρμόσουν τα καταστατικά των σωματείων τους στα άρθρα 3, 5, 14, 22 και 24 του Ν. 2725/1999 (Α΄ 121), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα μετά το Ν. 4726/2020. Χωρίς την τροποποίηση των καταστατικών τους στην προθεσμία που θέτει ο νόμος, τότε αυτοδίκαια αίρεται η ειδική αθλητική αναγνώριση των αντίστοιχων αθλητικών σωματείων. Το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού εκδίδει και την αντίστοιχη διαπιστωτική πράξη της άρσης.

Κατά την αθλητική νομοθεσία όπως ισχύει σήμερα, αν μέσα στα πρώτα δύο χρόνια από την εγγραφή τους στην Ομοσπονδία, τα σωματεία δεν έχουν λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν έχουν εγγραφεί στο μητρώο, τότε διαγράφονται αυτόματα. Κατά τα δύο αυτά έτη, και χωρίς την ειδική αθλητική αναγνώριση, μπορούν να παίρνουν μέρος στις αγωνιστικές δραστηριότητες της οικείας ένωσης/ομοσπονδίας, εκτός από πανελλήνιους αγώνες και πρωταθλήματα ή τις τελικές φάσεις πανελλαδικών αγώνων και πρωταθλημάτων. Στις αρχαιρεσίες των Ομοσπονδιών συμμετέχουν μόνο τα αθλητικά σωματεία που έχουν εγγραφεί στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ).

Σχετικά με τα κωλύματα εγγραφής μελών σωματείων, δε μπορούν να γίνουν μέλη σε σωματείο όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 3 Ν. 2725/1999 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα:
α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.
β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα ή με αμετάκλητο βούλευμα έως ότου εκδοθεί απαλλακτική απόφαση ή έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με αμετάκλητη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου και ιδίως για αξιόποινη πράξη που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 41ΣΤ του νόμου 2725/1999 ή για χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, εμπορία επιρροής - μεσάζοντες, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων.
γ) Όποιος δυνάμει αμετάκλητης δικαστικής απόφασης έχει τιμωρηθεί με τις παρεπόμενες ποινές της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων του και της αποστέρησης θέσεων και αξιωμάτων, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι στερήσεις αυτές.
δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του νόμου 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.

Σχετικά με τις προϋποθέσεις μεταγραφής αθλητών, εδώ υπάγονται υποχρεωτικά και οι προϋποθέσεις μεταγραφής λόγω συναίνεσης σωματείου, αποδέσμευσης, αγωνιστικής απραξίας, μετοίκησης αθλητή για σπουδές ή επαγγελματικούς λόγους του ίδιου προσωπικά ή των γονέων του, λόγω διάλυσης του σωματείου ή αναστολής της δραστηριότητας τμήματός του ή της απώλειας της ειδικής αθλητικής αναγνώρισής του.

Σε περίπτωση συμφωνίας μεταγραφής από αθλητικό σωματείο σε άλλο, επιτρέπεται και η παροχή οικονομικού ανταλλάγματος για τη μεταγραφή, αρκεί να εκδοθεί και το κατάλληλο φορολογικό παραστατικό με τον αντίστοιχο ΦΠΑ ή τη φορολογική επιβάρυνση που προβλέπεται ανάλογα, να καταχωριστεί αυτό στα Βιβλία Εσόδων - Εξόδων των δύο αθλητικών σωματείων, ούτως ώστε να παραχωρηθεί στο νέο σωματείο του αθλητή το δελτίο αθλητικής ιδιότητάς του.

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων του σωματείου, διεξάγονται ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής της οποίας προεδρέυει υποχρεωτικά δικηγόρος ως δικαστικός αντιπρόσωπος. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σωματείο, κατόπιν αιτήσεως του τελευταίου.

Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της εφορευτικής επιτροπής και ισάριθμα αναπληρωματικά εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Σχετικά με τις αρχαιρεσίες για το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτές λαμβάνουν χώρα με ενιαία ψηφοδέλτια υποψήφιων προέδρων και συμβούλων. Τα ψηφοδέλτια διαιρούνται σε δύο επιμέρους τμήματα. Στο πρώτο τμήμα, το οποίο τίθεται στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου, αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων προέδρων. Στο δεύτερο τμήμα, αναγράφονται, επίσης με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψήφιων συμβούλων. Ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου.

Υπενθυμίζεται ότι το τέλος της προαναφερθείσας προθεσμίας συνεπάγεται τη διάλυση όλων των αθλητικών σωματείων που δεν έχουν τροποποιήσει τα καταστατικά τους, προκειμένου αυτά να προσαρμοστούν στην ισχύουσα αθλητική νομοθεσία.