Ασφαλιστικά μέτρα

Νομοθεσία

Ασφαλιστικά μέτρα είναι η προσωρινή ρύθμιση για την παροχή δικαστικής προστασίας, εκδικάζονται με γρήγορη διαδικασία από το αρμόδιο ειρηνοδικείο ή μονομελές πρωτοδικείο. Η παράσταση ενώπιον του δικαστηρίου γίνεται υποχρεωτικά με δικηγόρο σύμφωνα με τα : αρ.94 παρ.1 ΚΠολΔ, αρ.94 παρ.2 ΚΠολΔ, αρ.1 & αρ.10 ν.4335/201,5 αρ.1 & αρ.9 παρ.4 ν.4335/2015.

Περιπτώσεις ασφαλιστικών μέτρων

- Διατροφή - επιμέλεια - επικοινωνία τέκνων, μετοίκηση
- Απαγόρευση προσέγγισης σε συγκεκριμένη απόσταση
- Νομή ή κατοχή κινητού ή ακινήτου
- Εγγραφή ή άρση προσημείωσης υποθήκης
- Συντηρητική κατάσχεση, κ.α.

Προσωρινή διαταγή

Κατόπιν σχετικού αιτήματος προσωρινής διαταγής που περιλαμβάνεται στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, λαμβάνει χώρα συζήτηση προσωρινής διαταγής αμέσως μετά τη κατάθεση της ανωτέρω αίτησης, όπου ο δικαστής κρίνει εάν υπάρχει ανάγκη να χορηγηθεί προσωρινή διαταγή έως την εκδίκαση της αίτησης από το δικαστήριο. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται νομικά η άμεση ρύθμιση της υπάρχουσας κατάστασης. Συγκεκριμένα σε δύο (2) μόλις ημέρες από τη κατάθεση της σχετικής αίτησης ο αιτών μπορεί να ασκεί : την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου, ή να αποβάλει κάποιο πρόσωπο από την περιουσία του, κοκ.

Αν γίνει δεκτό το αίτημα για χορήγηση προσωρινής διαταγής η σχετική αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίζεται για συζήτηση μέσα σε τριάντα ημέρες. Αναβολή της συζήτησης δεν επιτρέπεται, άλλως παύει αυτοδικαίως η ισχύς της προσωρινής διαταγής, εκτός αν αυτή παραταθεί από το δικαστήριο που δικάζει την αίτηση.

Ισχύς των ασφαλιστικών μέτρων

Η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων ισχύει προσωρινά και δεν επηρεάζει την κύρια υπόθεση, είναι συχνά ενδεικτική της πορείας μιας υπόθεσης κατά τη τακτική διαδικασία. Μάλιστα ο δικαστής στην απόφαση ορίζει συγκεκριμένη προθεσμία εντός της οποίας μπορεί να κατατεθεί κύρια αγωγή.

Η απόφαση που διέταξε ασφαλιστικό μέτρο ανακαλείται ολικά ή εν μέρει
α) αν εκδοθεί οριστική απόφαση στη δίκη για την κύρια υπόθεση κατά εκείνου ο οποίος είχε ζητήσει το ασφαλιστικό μέτρο και γίνει τελεσίδικη ή εάν κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή,
β) αν εκδοθεί οριστική απόφαση που τον ωφελεί, και εκτελεστεί,
γ) αν συμφωνηθεί συμβιβασμός για την κύρια υπόθεση,
δ) αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που τίθεται από το δικαστή για την άσκηση κύριας αγωγής.

Η ανάκληση γίνεται δεκτή με αίτηση εκείνου που έχει έννομο συμφέρον από το δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί. Σε κάθε άλλη περίπτωση από το δικαστήριο που διέταξε το ασφαλιστικό μέτρο.

Οι Δικηγόροι δέχονται επίσκεψη κατόπιν ραντεβού.