Δικηγόρος Θεσσαλονίκη
 

Ασφαλιστικά μέτρα-Δικηγόρος Θεσσαλονίκη

Ασφαλιστικά μέτρα είναι η προσωρινή ρύθμιση για την παροχή δικαστικής προστασίας, εκδικάζονται με γρήγορη διαδικασία από το αρμόδιο ειρηνοδικείο ή μονομελές πρωτοδικείο. Η παράσταση ενώπιον του δικαστηρίου γίνεται υποχρεωτικά με δικηγόρο σύμφωνα με τα : αρ.94 παρ.1 ΚΠολΔ, αρ.94 παρ.2 ΚΠολΔ, αρ.1 & αρ.10 ν.4335/201,5 αρ.1 & αρ.9 παρ.4 ν.4335/2015.

Περιπτώσεις ασφαλιστικών μέτρων

Διατροφή - επιμέλεια - επικοινωνία τέκνων, μετοίκηση, απαγόρευση προσέγγισης σε συγκεκριμένη απόσταση, νομή ή κατοχή κινητού ή ακινήτου, εγγραφή ή άρση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση, κ.α.
Κατόπιν σχετικού αιτήματος προσωρινής διαταγής που περιλαμβάνεται στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, λαμβάνει χώρα συζήτηση προσωρινής διαταγής αμέσως μετά τη κατάθεση της ανωτέρω αίτησης, όπου ο δικαστής κρίνει εάν υπάρχει ανάγκη να χορηγηθεί προσωρινή διαταγή έως την εκδίκαση της αίτησης από το δικαστήριο. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται νομικά η άμεση ρύθμιση της υπάρχουσας κατάστασης. Συγκεκριμένα σε δύο (2) μόλις ημέρες από τη κατάθεση της σχετικής αίτησης ο αιτών μπορεί να ασκεί : την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου, ή να αποβάλει κάποιο πρόσωπο από την περιουσία του, κοκ.
Αν γίνει δεκτό το αίτημα για χορήγηση προσωρινής διαταγής η σχετική αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίζεται για συζήτηση μέσα σε τριάντα ημέρες. Αναβολή της συζήτησης δεν επιτρέπεται, άλλως παύει αυτοδικαίως η ισχύς της προσωρινής διαταγής, εκτός αν αυτή παραταθεί από το δικαστήριο που δικάζει την αίτηση.
Η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων ισχύει προσωρινά και δεν επηρεάζει την κύρια υπόθεση, είναι συχνά ενδεικτική της πορείας μιας υπόθεσης κατά τη τακτική διαδικασία. Μάλιστα ο δικαστής στην απόφαση ορίζει συγκεκριμένη προθεσμία εντός της οποίας μπορεί να κατατεθεί κύρια αγωγή.
Η απόφαση που διέταξε ασφαλιστικό μέτρο ανακαλείται ολικά ή εν μέρει α) αν εκδοθεί οριστική απόφαση στη δίκη για την κύρια υπόθεση κατά εκείνου ο οποίος είχε ζητήσει το ασφαλιστικό μέτρο και γίνει τελεσίδικη ή εάν κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, β) αν εκδοθεί οριστική απόφαση που τον ωφελεί, και εκτελεστεί, γ) αν συμφωνηθεί συμβιβασμός για την κύρια υπόθεση, δ) αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που τίθεται από το δικαστή για την άσκηση κύριας αγωγής.
Η ανάκληση γίνεται δεκτή με αίτηση εκείνου που έχει έννομο συμφέρον από το δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί. Σε κάθε άλλη περίπτωση από το δικαστήριο που διέταξε το ασφαλιστικό μέτρο.

Η Δικηγόρος δέχεται επίσκεψη κατόπιν ραντεβού.

Διεύθυνση :
Διεύθυνση
Καραολή & Δημητρίου 255
Θεσσαλονίκη,
56431
Τηλέφωνα/Fax/email:
Τηλέφωνα/FaxΆμεση Επικοινωνία
Τηλ : 2310600959
Fax : 2310600979
marykreki@gmail.com