Αναγνώριση ακυρότητας πλασματικής αποδοχής κληρονομιάς και εγκυρότητας εκπρόθεσμων αποποιήσεων.

Είναι πιθανόν κάποιος να καλείται ως κληρονόμος προσώπου που έχει αποβιώσει σε μεταγενέστερο χρόνο της επαγωγής σε αυτόν της κληρονομιάς, με αποτέλεσμα να έχει παρέλθει η προθεσμία που θέτει ο νόμος για την εμπρόθεσμη αποποίηση της κληρονομιάς.

Αυτό συνήθως συμβαίνει όταν το Δημόσιο ή κάποιο άλλο ΝΠΔΔ επιδίδει γνωστοποίηση οφειλής προς τον κληρονόμο ή ξεκινά αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του για οφειλές του προσώπου που έχει αποβιώσει. Συχνά ο κληρονόμος μαθαίνει τότε για πρώτη φορά ότι έχει επαχθεί σε αυτόν η κληρονομιά.

Ο κληρονόμος λοιπόν από τη στιγμή που με οποιονδήποτε τρόπο ενημερώνεται σχετικά με την επαγωγή της κληρονομιάς πρέπει να αποποιηθεί και έχει έννομο συμφέρον να προσφύγει δικαστικά προκειμένου να ζητήσει να αναγνωριστεί η ακυρότητα της πλασματικής αποδοχής κληρονομιάς (που λαμβάνει χώρα ήδη από την παρέλευση τετραμήνου από το θάνατο ή από την έκπτωση του προηγούμενου κληρονόμου) καθώς και η εγκυρότητα της αποποίησης του (έστω τυπικά εκπρόθεσμης), ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος εκτέλεσης σε βάρος της περιουσίας του.

Παρά το γεγονός ότι κανείς αποκτά αυτοδίκαια, κατά πλάσμα δικαίου, την κληρονομιά ακόμη και χωρίς τη γνώση ή θέληση του. Το δικαίωμα αυτό τελεί υπό τη διαλυτική αίρεση της εμπρόθεσμης αποποίησης της κληρονομιάς. Στην περίπτωση λοιπόν που λάβει χώρα αποποίηση, η κτήση της κληρονομιάς αναιρείται εξ αρχής και θεωρείται ότι δεν έγινε ποτέ. Η δε προθεσμία αποποίησης ξεκινά από τότε που ο κληρονόμος έλαβε γνώση της επαγωγής και του λόγου αυτής.

Εάν λοιπόν ο κληρονόμος σε μία αντίστοιχη περίπτωση, αγνοεί σημαντικά περιστατικά σχετικά με την επαγωγή της κληρονομιάς π.χ το θάνατο του προσώπου που κληρονομεί, την έκπτωση των προπορευόμενων κληρονόμων κ.α. τότε βρίσκεται σε ουσιώδη πλάνη σχετικά με την πλασματική αποδοχή της κληρονομιάς προς αυτόν και δε μπορεί να έχει ξεκινήσει η προθεσμία της αποποίησης του.

Στην περίπτωση αυτή ο κληρονόμος πρέπει να ζητήσει άμεσα νομική συμβουλή καθώς οι διαδικαστικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν έχουν εκ του νόμου πολύ σύντομες προθεσμίες, τόσο για την άσκηση της αποποίησης όσο και για την άσκηση σχετικής αγωγής. Η δε καθυστέρησή ή τα σφάλματα στη διαδικασία μπορούν να προξενήσουν σημαντική βλάβη στα συμφέροντα του.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας διαθέτουν πολυετή εμπειρία σε αντίστοιχες υποθέσεις κληρονομικού δικαίου και είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν κατά προτεραιότητα λόγω των σύντομων προθεσμιών με στόχο τη θετική έκβαση της υπόθεσης σας.