Αιτήσεις ακύρωσης θεραπείας Προσφυγές Δικηγόρος
 

Η Δικηγόρος αναλαμβάνει προσφυγές και αιτήσεις ακύρωσης

Προσφυγές

Οι προσφυγές διακρίνονται στις διοικητικές και στις προσφυγές ουσίας. Οι πρώτες απευθύνονται στη διοίκηση και επιδιώκουν να λυθεί εξωδικαστικά και σε πρώτο στάδιο μια διοικητική διαφορά όπως η ιεραρχική προσφυγή, η αίτηση θεραπείας και η ενδικοφανής προσφυγή. Ενώ οι προσφυγές ουσίας εισάγουν την υπόθεση ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων με στόχο τη δικαστική ακύρωση πράξεων της διοίκησης, τέτοιες είναι οι φορολογικές τελωνειακές κ.ο.κ προσφυγές.

Αίτηση ακύρωσης

Η αίτηση ακύρωσης εισάγει επίσης τη διοικητική διαφορά ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. Η ακύρωση αυτή για υπέρβαση εξουσίας ή παράβαση νόμου, επιτρέπεται μόνο κατά των εκτελεστών πράξεων των διοικητικών αρχών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που δεν υπόκεινται σε άλλο ένδικο μέσο ενώπιον δικαστηρίου. Η τελευταία είναι απαράδεκτη αν στρέφεται κατά εκτελεστής πράξης, κατά της οποίας προβλέπεται από το νόμο ενδικοφανής προσφυγή, εάν αυτή ασκήθηκε όπως ορίζει ο νόμος. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση ακυρώσεως επιτρέπεται μόνο κατά της πράξης που εκδίδεται επί της προσφυγής. Αν παρέλθει η προθεσμία που τάσσει τυχόν ειδικώς ο νόμος για την έκδοση αποφάσεως επί της ανωτέρω προσφυγής ή, σε περίπτωση που δεν τάσσεται τέτοια προθεσμία, αν παρέλθει άπρακτο τρίμηνο από την υποβολή της προσφυγής, η αίτηση ακυρώσεως ασκείται κατά της τεκμαιρόμενης, από την πάροδο της προθεσμίας, απορρίψεως της προσφυγής. Με την αίτηση ακυρώσεως που ασκήθηκε κατά της τεκμαιρόμενης απόρριψης λογίζεται ότι συμπροσβάλλεται και η απόφαση επί της προσφυγής που τυχόν εκδόθηκε οποτεδήποτε έως τη συζήτηση. Η απόφαση αυτή μπορεί πάντως και αυτοτελώς να προσβληθεί με αίτηση ακυρώσεως.
Διεύθυνση :
Διεύθυνση
Καραολή & Δημητρίου 255
Θεσσαλονίκη,
56431
Τηλέφωνα/Fax/email:
Τηλέφωνα/FaxΆμεση Επικοινωνία
Τηλ : 2310600959
Fax : 2310600979
marykreki@gmail.com