Εμπορικό σήμα κατοχύρωση δικηγόρος Θεσσαλονίκη
 

Κατοχύρωση Εθνικού εμπορικού σήματος

Οι Δικηγόροι Θεσσαλονίκης Μαρία Κρέκη & Συνεργάτες αναλαμβάνουν τη κατοχύρωση εμπορικού σήματος εταιριών ή φυσικών προσώπων. Η ισχύς του εμπορικού σήματος είναι ουσιώδους σημασίας και το ρίσκο από την αμέλεια κατοχύρωσης υψηλό, επειδή ενέχει ο κίνδυνος χρησιμοποίησης του από ανταγωνιστές.
Οι δικηγόροι προβαίνουν σε ενδελεχή νομικό προέλεγχο στην αρμόδια Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εμπορίου και στη συνέχεια προβαίνουν στη κατοχύρωση του. Με την ενέργεια αυτή, προστατεύεται η επιχείρηση ή το φυσικό πρόσωπο από τη χρήση ίδιου εμπορικού σήματος σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 121-196 του Ν. 4072/2012, των άρθρων 1 και 13 του ν.δ. 146/1914 καθώς και των γενικών διατάξεων των άρθρων 57-59 και 914 επ. ΑΚ.
Σκοπός του νόμου είναι η προστασία του δικαιούχου του σήματος από τον κίνδυνο της εκμετάλλευσης της φήμης του και της υπονόμευσης της διακριτικής και διαφημιστικής δύναμής του (ΑΠ 371/2012, ΕφΑθ 2123/2014) και η προστασία του καταναλωτικού κοινού από τον κίνδυνο σύγχυσης αναφορικά με την προέλευση προϊόντων ή υπηρεσιών ομοίων ή συναφών με εκείνες για τις οποίες έχει καταχωρηθεί το σήμα.
Η διάρκεια προστασίας ενός εμπορικού σήματος που έχει κατοχυρωθεί είναι μία δεκαετία (10 έτη) και αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας κατάθεσης του σχετικού φακέλου στην αρμόδια Υπηρεσία.
Διεύθυνση :
Διεύθυνση
Καραολή & Δημητρίου 255
Θεσσαλονίκη,
56431
Τηλέφωνα/Fax/email:
Τηλέφωνα/FaxΆμεση Επικοινωνία
Τηλ : 2310600959
Fax : 2310600979
marykreki@gmail.com