Κατοχύρωση Εθνικού Εμπορικού σήματος

Κατοχύρωση Εμπορικού σήματος

Οι Δικηγόροι Θεσσαλονίκης Μαρία Κρέκη & Συνεργάτες αναλαμβάνουν τη κατοχύρωση εμπορικού σήματος εταιριών ή φυσικών προσώπων. Ανάλογα με τις ανάγκες σας ή της επιχείρησης σας επιλέγεται η εθνική ή ευρωπαϊκή ή διεθνής κατοχύρωση εμπορικού σήματος.

Με τον όρο εμπορικό σήμα εννοούμε το διακριτικό της επιχείρησης σας, των υπηρεσιών σας ή των προϊόντων σας, τόσο το λεκτικό όσο και την απεικόνιση - λογότυπο που σας χαρακτηρίζει. Η σημασία κατοχύρωσης του σήματος σας στις αγορές που δραστηριοποιείστε είναι θεμελιώδης καθώς είναι ο μοναδικός τρόπος να προστατεύσετε το διακριτικό γνώρισμα της επιχείρησης ή των προϊόντων σας και να αποφύγετε πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού που μπορούν να δημιουργήσουν σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό ή τους πελάτες σας.

Το σήμα σας αποτελεί μέρος της διανοητικής σας ιδιοκτησίας, η εφευρετικότητα, η δημιουργικότητα και η πρωτοτυπία του συμβάλλει καθοριστικά στην επιτυχία της επιχείρησής σας και είναι το χαρακτηριστικό μέσω του οποίου αναγνωρίζουν εσάς και τα εμπορεύματα σας, οι πελάτες σας. Πέρα από αυτό σας διαφοροποιεί από τους ανταγωνιστές σας στα μάτια των καταναλωτών ή πελατών σας.

Εάν αμελήσετε να κατοχυρώσετε το σήμα σας, υπάρχει ο κίνδυνος να χρησιμοποιηθεί από ανταγωνιστή σας και να κατοχυρωθεί από εκείνον καθώς το σήμα σας δεν προστατεύεται πριν την κατάθεση αίτησης κατοχύρωσης. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να εξαναγκαστείτε σε μη χρήση του παρά το γεγονός ότι δικαιωματικά σας ανήκει ή ότι το σκεφτήκατε πρώτοι. Κρίσιμος χρόνος για την νομική προστασία των εμπορικών σημάτων δεν είναι η δημιουργία ή πρώτη χρήση τους αλλά η καταχώριση τους όπως ορίζει ο Ν. 4072/2012.

Πριν γίνει η κατοχύρωση του σήματος σας είτε σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό πλαίσιο οι δικηγόροι προβαίνουν σε ενδελεχή νομικό προέλεγχο σε κοινοτική βάση δεδομένων και στην αρμόδια υπηρεσία του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.). Με αυτόν τον τρόπο, διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει κάποιο άλλο ίδιο ή όμοιο σήμα στις κλάσεις προϊόντων ή υπηρεσιών που σας ενδιαφέρουν και να διασφαλιστεί η επιτυχής κατοχύρωση του. Στη συνέχεια προβαίνουν στην υποβολή αίτησης - δήλωσης κατοχύρωσης εθνικού ή ευρωπαϊκού σήματος. Με την ενέργεια αυτή, προστατεύεται η επιχείρηση ή το φυσικό πρόσωπο από τη χρήση ίδιου εμπορικού σήματος σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 121-196 του Ν. 4072/2012, των άρθρων 1 και 13 του ν.δ. 146/1914 καθώς και των γενικών διατάξεων των άρθρων 57-59 και 914 επ. ΑΚ.

Το Εθνικό Μητρώο Σημάτων τηρείται στον Ο.Β.Ι., που είναι ο εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, υπεύθυνος για την καταχώριση εθνικών εμπορικών σημάτων. Η καταχώριση γίνεται στο Μητρώο Σημάτων που τηρείται στο κτίριο του Ο.Β.Ι. στην Αθήνα.

Κατοχύρωση Εμπορικού σήματος σ’ όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η κατοχύρωση Εμπορικού σήματος σ' όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί πληρέστερη προστασία και πολλές φορές ενδείκνυται ειδικά για προϊόντα ή υπηρεσίες που διακινούνται μέσω διαδικτύου. Οι Δικηγόροι αναλαμβάνουν επίσης τη κατοχύρωση κοινοτικού εμπορικού σήματος. Το Ευρωπαϊκό Εμπορικό σήμα παρέχει στον ιδιοκτήτη του σήματος αποκλειστικά δικαιώματα σε όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια αγορά 500 περίπου εκατομμυρίων καταναλωτών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) υπάρχουν περισσότερα από 11 εκατομμύρια καταχωρημένα σήματα.

Σκοπός της κατοχύρωσης είναι

- Η προστασία του δικαιούχου του σήματος από τον κίνδυνο της εκμετάλλευσης της φήμης του και της υπονόμευσης της διακριτικής και διαφημιστικής δύναμής του (ΑΠ 371/2012, ΕφΑθ 2123/2014).

- Η προστασία του καταναλωτικού κοινού από τον κίνδυνο σύγχυσης αναφορικά με την προέλευση προϊόντων ή υπηρεσιών ομοίων ή συναφών με εκείνες για τις οποίες έχει καταχωρηθεί το σήμα.

- Η κατοχύρωση του διανοητικού περιουσιακού στοιχείου σας και η διασφάλιση των δικαιωμάτων σας που απορρέουν από την αποκλειστική χρήση του.

- Η Πρόληψη της παραποίησης/απομίμησης από ανταγωνιστές και η δυνατότητα άμεσων νομικών ενεργειών σε περίπτωση που λάβει χώρα τέτοια μη σύννομη χρήση, με αιτήματα διακοπής κάθε μελλοντικής χρήσης και καταβολής αποζημίωσης για την έως σήμερα εκμετάλλευση του σήματος σας.

Η διάρκεια προστασίας ενός εμπορικού σήματος είναι δεκαετής (10 έτη),από την υποβολή της αίτησης καταχώρισης, ενώ έχετε δικαίωμα να ανανεώνετε την προστασία σας κάθε 10 έτη.

Ασφαλίστε μαζί μας το εμπορικό σήμα σας