Κατοχύρωση Εθνικού Εμπορικού σήματος

Κατοχύρωση Εθνικού Εμπορικού σήματος

Οι Δικηγόροι Θεσσαλονίκης Μαρία Κρέκη & Συνεργάτες αναλαμβάνουν τη κατοχύρωση εμπορικού σήματος εταιριών ή φυσικών προσώπων.

Η ισχύς του εμπορικού σήματος είναι ουσιώδους σημασίας και το ρίσκο από την αμέλεια κατοχύρωσης υψηλό, επειδή ενέχει ο κίνδυνος χρησιμοποίησης του από ανταγωνιστές.

Οι δικηγόροι προβαίνουν σε ενδελεχή νομικό προέλεγχο στην αρμόδια Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εμπορίου και στη συνέχεια προβαίνουν στη κατοχύρωση του. Με την ενέργεια αυτή, προστατεύεται η επιχείρηση ή το φυσικό πρόσωπο από τη χρήση ίδιου εμπορικού σήματος σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 121-196 του Ν. 4072/2012, των άρθρων 1 και 13 του ν.δ. 146/1914 καθώς και των γενικών διατάξεων των άρθρων 57-59 και 914 επ. ΑΚ.

Κατοχύρωση Εμπορικού σήματος σ' όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι Δικηγόροι αναλαμβάνουν επίσης τη κατοχύρωση κοινοτικού εμπορικού σήματος. Το Ευρωπαϊκό Εμπορικό σήμα παρέχει στον ιδιοκτήτη του σήματος αποκλειστικά δικαιώματα σε όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια αγορά 500 περίπου εκατομμυρίων καταναλωτών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) υπάρχουν περισσότερα από 11 εκατομμύρια καταχωριμένα σήματα.

Σκοπός της κατοχύρωσης είναι

- Το σήμα σας αποτελεί μέρος της διανοητικής σας ιδιοκτησίας και συμβάλλει καθοριστικά στην επιτυχία της επιχείρησής σας.

- Η προστασία του δικαιούχου του σήματος από τον κίνδυνο της εκμετάλλευσης της φήμης του και της υπονόμευσης της διακριτικής και διαφημιστικής δύναμής του (ΑΠ 371/2012, ΕφΑθ 2123/2014).

- Η προστασία του καταναλωτικού κοινού από τον κίνδυνο σύγχυσης αναφορικά με την προέλευση προϊόντων ή υπηρεσιών ομοίων ή συναφών με εκείνες για τις οποίες έχει καταχωρηθεί το σήμα.

- Η Απόκτηση περιουσιακού στοιχείου.

- Η Κατοχύρωση έναντι ανταγωνιστικών σημάτων.

- Ο Προσδιορισμός των δικαιωμάτων σας.

- Η Πρόληψη της παραποίησης/απομίμησης και της απάτης

Η διάρκεια προστασίας ενός εμπορικού σήματος είναι μία δεκαετία (10 έτη) αφού ολοκληρωθεί η καταχώριση και μπορείτε να το ανανεώνετε κάθε 10 χρόνια.

Ασφαλίστε μαζί μας το εμπορικό σήμα σας