Ευθύνη διαχειριστή ΕΕ

Ο ετερόρρυθμος εταίρος κατά κανόνα δε συμμετέχει στα όργανα της εταιρίας (διαχειριστής, συνέλευση των εταίρων). Ο νόμος 4072/12 αποστερεί τη συμμετοχή του ετερόρρυθμου εταίρου στα όργανα της εταιρίας (άρθ. 274 § 1 και 2, 278 § 1 Ν 4072/2012). Διαχειριστικά όργανα κατά κανόνα στην ετερόρρυθμη εταιρία είναι οι ομόρρυθμοι εταίροι και οι ετερόρρυθμοι εταίροι δεν έχουν δικαίωμα διαχείρισης και ψήφου. Η εταιρική σύμβαση όμως μπορεί να παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής του ετερόρρυθμου εταίρου στα εταιρικά όργανα

Έτσι με τις νέες ρυθμίσεις ο ετερόρρυθμος εταίρος δεν έχει ακριβώς πλέον τη θέση ενός απλού χρηματοδότη της εταιρίας, όπως στο προγενέστερο δίκαιο, αλλά μπορεί να συμμετέχει δυναμικά στην επιδίωξη του εταιρικού σκοπού της εταιρίας (άρθ. 274 § 1 , 278 § 2 Ν 4072/2012). Στην περίπτωση που ο ετερόρρυθμος εταίρος ασκεί τη διαχειριστική ή την εκπροσωπευτική εξουσία της εταιρίας με καταστατική ρήτρα ( άρθ. 274 ,278 Ν 4072/2012), τότε ευθύνεται όπως ο διαχειριστής της ΟΕ. Συγκεκριμένα, αν με την εταιρική σύμβαση έχει ανατεθεί στον ετερόρρυθμο εταίρο η εκπροσώπηση της εταιρίας , τότε για κάθε πράξη εκπροσώπησης από μέρους του ετερορρύθμου εταίρου ευθύνεται ο ίδιος ως ομόρρυθμος, άρα η ευθύνη του θα είναι απεριόριστη. Μάλιστα οι τρίτοι θα μπορούν να στραφούν και εναντίον του πέραν από το νομικό πρόσωπο της εταιρίας.

Η απεριόριστη ευθύνη του μπορεί να περιορισθεί αν είναι γνωστή στον τρίτο η ιδιότητα του ως ετερόρρυθμου εταίρου (άρθ. 278 § 2 Ν 4072/12). Η εξουσία εκπροσώπησης της ετερόρρυθμης εταιρίας είναι απεριόριστη, όπως στις ομόρρυθμες εταιρίες, δηλαδή έναντι των τρίτων οι πράξεις είναι ισχυρές και δεσμεύουν την εταιρία, εκτός αν η εταιρία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση, οπότε δε δεσμεύεται η εταιρία, κατ΄αναλογική εφαρμογή του άρθ. 257 § 3 εδ. 2 Ν 4072/20124. Ακόμη και στην περίπτωση που ο ετερόρρυθμος εταίρος υπαίτια και χωρίς εξουσία ενεργήσει πράξη διαχείρισης δεσμεύει την εταιρία έναντι των τρίτων, χωρίς μάλιστα να απαιτείται έγκριση της διαχειριστικής πράξης από την εταιρία, αλλά υποχρεώνεται σε αποκατάσταση της ζημίας της εταιρίας. Εξαιρετικά, ο ετερόρρυθμος εταίρος μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης μόνο όταν πρόκειται για πράξη άλλου εταίρου, που υπερβαίνει τα όρια της συνήθους διαχείρισης (άρθ. 274 Ν 4072/2012).

Αν ασκηθεί η εναντίωση εξαιρετικά από ετερόρρυθμο εταίρο, τότε ο διαχειριστής οφείλει να απόσχει από τη διενέργεια της πράξης. Για τη δέσμευση της εταιρίας και την εγκυρότητα της πράξης παρά την εναντίωση θα πρέπει να γίνεται διάκριση αν ο τρίτος δε γνώριζε την εναντίωση, η πράξη που διενεργήθηκε με τους τρίτους, είναι έγκυρη/δεσμευτική για την εταιρία. Αντίθετα, αν ο τρίτος γνώριζε την εναντίωση, δηλ. ήταν κακόπιστος, τότε η πράξη που διενεργήθηκε είναι άκυρη και δε δεσμεύει τη εταιρία ( άρθ. 274 Ν 4072/2012 , ΑΚ 750 § 2).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Grunewald Barbara, GesR , 9. Aufl. 2014, S. 134 Fn. 16
Vgl aber BGHZ 45, 204 ( Rectorfall), Grunewald Barbara, GesR , 9. Aufl. 2014, S. 134 Fn.13
ΕφΘεσ 2082 /2000, ΕπισκΕΔ 2001, 457, 459 ,Εφ Δωδ 364 / 2009 Δωδ Νομ 2011, 326, ΜονΠρΡοδ 1421/2004 ΔωδΝομ 2005, 1009, ΕφΑ 9848/87 ΕΕμπΔ 1989, 423 = ΕλλΔνη 30, 99, ΕιρΠειρ 2731/2011Αρμ. 2012, 761= ΕΕμπΔ 2012, 625, ΠολΠρΚω 153/1989, ΕλλΔνη 1992, 620, ΜΠΘεσ 9493/2010 ΤΝΠ/ΔΣΑ. Grunewald Barbara, GesR, 9. Aufl. 2014, S. 135, FN 11
Βλ και για το προισχύσσαν δίκαιο, Σουφλερός Ε.Ε, 2003, σ. 79 αριθ. 134
Παναγιώτου Π., Το νέο δίκαιο της Ομόρρυθμης και Ετερόρρυθμης εταιρίας, 2013, σ. 232-233
Παναγιώτου Π., Το νέο δίκαιο της Ομόρρυθμης και Ετερόρρυθμης εταιρίας, 2013, σ. 122, Αντωνόπουλος, ΔικΕμπΕτ., β΄έκδ., 2012, § 24 σ. 143 πλαγ. 16, 17, Ψυχομάνης, ΔικΕμπΕτ., 2013, σ. 115, 117, αντίθετα, Σωτηρόπουλος, Θέματα διαχείρισης και εκπροσώπησης της ΟΕ και ΕΕ από πρακτικά 22. ΠΣΕΕ 2012, σ. 5

Σχετικά θέματα : ευθύνη διαχειριστή ΟΕ,
ευθύνη διαχειριστή ΕΠΕ,
ευθύνη διαχειριστή ΙΚΕ