Εκτελεστοί τίτλοι

(Άρθρο 904 - Κώδικας ΚΠολΔ)

Αναγκαστική εκτέλεση μπορεί να γίνει μόνο βάσει εκτελεστού τίτλου

Εκτελεστοί τίτλοι είναι:

α) οι τελεσίδικες αποφάσεις καθώς και οι αποφάσεις κάθε ελληνικού δικαστηρίου που κηρύχθηκαν προσωρινά εκτελεστές,

β) οι διαιτητικές αποφάσεις,

γ) τα πρακτικά ελληνικών δικαστηρίων που περιέχουν συμβιβασμό ή προσδιορισμό δικαστικών εξόδων,

δ) τα συμβολαιογραφικά έγγραφα,

ε) οι διαταγές πληρωμής και απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου που εκδίδουν έλληνες δικαστές,

στ) οι αλλοδαποί τίτλοι που κηρύχθηκαν εκτελεστοί,

ζ) οι διαταγές και πράξεις που αναγνωρίζονται από το νόμο ως τίτλοι εκτελεστοί.

Δικαστικές αποφάσεις

Η δικαστική απόφαση με την οποία υποχρεώνεται ο καθ' ου να καταβάλει στον αιτούντα ορισμένο ποσό για κεφάλαιο και τους επ' αυτού τόκους υπερημερίας αποτελεί εκτελεστό τίτλο μόνο ꞉

α) για το επιδικαζόμενο κεφάλαιο,
β) για τους τυχόν τόκους υπερημερίας,
γ) για την επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη και
δ) για τα έξοδα και δικαιώματα της επιταγής για εκτέλεση (ΑΠ 305/2009)

Η δικαστική απόφαση δεν αποτελεί εκτελεστό τίτλο για μη επιδικασθέντες τόκους υπερημερίας ή δικαστικά έξοδα

Συμβολαιογραφικά έγγραφα

Αν ο εκτελεστός τίτλος είναι συμβολαιογραφικό έγγραφο, και η απαίτηση δεν είναι βέβαιη και εκκαθαρισμένη, ο συμβολαιογράφος οφείλει να μην δώσει τον εκτελεστήριο τύπο στο συμβολαιογραφικό έγγραφο (ΑΠ 205/2014,, άρ.915 & 916 ΚΠολΔ).

Η απαίτηση είναι βέβαιη, αν δεν τελεί υπό αναβλητική αίρεση, όρο ή προθεσμία (ΑΠ 205/2014, άρ.915 ΚΠολΔ)

Η απαίτηση είναι εκκαθαρισμένη, αν από το συμβολαιογραφικό έγγραφο προκύπτουν η ποσότητα και η ποιότητα της παροχής (ΑΠ 205/2014, άρ.916 ΚΠολΔ).

Αν η απαίτηση δεν είναι βέβαιη και εκκαθαρισμένη, η αξίωση του επισπεύδοντος που διαπιστώνεται με το συμβολαιογραφικό έγγραφο δεν είναι δεκτική εκτέλεσης.
Αν με τον εκτελεστό τίτλο δεν προσδιορίζεται πλήρως η έκταση, το είδος, και το περιεχόμενό της αξίωσης που ενσωματώνεται στον εκτελεστό τίτλο, η αναγκαστική εκτέλεση είναι άκυρη.
Αν η αναγκαστική εκτέλεση επισπεύδεται βάσει εκτελεστού τίτλου από τον οποίο δεν προκύπτει απαίτηση εκκαθαρισμένη, η αναγκαστική εκτέλεση είναι άκυρη και αυτό, χωρίς να χρειάζεται να αποδειχθεί βλάβη (ΑΠ 205/2014).

Διαταγές πληρωμής

Η διαταγή πληρωμής με την οποία υποχρεώνεται ο καθ' ου να καταβάλει στον αιτούντα ορισμένο ποσό για κεφάλαιο και τους επ' αυτού τόκους υπερημερίας αποτελεί εκτελεστό τίτλο μόνο ꞉

για το επιδικαζόμενο κεφάλαιο και
για τους τυχόν τόκους υπερημερίας και
για την επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη και
για τα έξοδα και δικαιώματα της επιταγής για εκτέλεση (ΑΠ 305/2009)

Η διαταγή πληρωμής δεν αποτελεί εκτελεστό τίτλο για μη επιδικασθέντες τόκους υπερημερίας ή δικαστικά έξοδα (ΑΠ 305/2009)

Στον εκτελεστό τίτλο πρέπει να διακρίνουμε με ακρίβεια

α) το αντίγραφο του εκτελεστού τίτλου,

β) το απόγραφο

γ) το αντίγραφο του απογράφου.

Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος
Η διασυνοριακή αναγκαστική εκτέλεση στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο
Πεδίο εφαρμογής

Ο κανονισμός εφαρμόζεται σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Δεν καλύπτει ιδίως τις φορολογικές, τελωνειακές ή διοικητικές υποθέσεις. Εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της ΕΕ με εξαίρεση τη Δανία.

Μια αξίωση θεωρείται μη αμφισβητούμενη όταν:

- την έχει αναγνωρίσει ρητά ο οφειλέτης, μέσω αποδοχής της αξίωσης ή μέσω συμβιβασμού που επικυρώθηκε από δικαστήριο ή καταρτίσθηκε ενώπιον δικαστηρίου κατά τη διάρκεια διαδικασίας ή
- ο οφειλέτης ουδέποτε αντιτάχθηκε προς αυτήν κατά τη διάρκεια διαδικασίας ενώπιον δικαστηρίου ή
- ο οφειλέτης δεν παρέστη ή δεν εκπροσωπήθηκε στη σχετική με την εν λόγω αξίωση ακροαματική διαδικασία αφού είχε αντιταχθεί αρχικά στην αξίωση κατά τη διάρκεια διαδικασίας ενώπιον δικαστηρίου ή
- ο οφειλέτης την έχει αναγνωρίσει ρητά σε δημόσιο έγγραφο.

Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος

Η απόφαση σχετικά με μη αμφισβητούμενη αξίωση πιστοποιείται ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος από τη χώρα της ΕΕ που εξέδωσε την απόφαση (κράτος προέλευσης). Η πιστοποίηση πραγματοποιείται με την χορήγηση έντυπου υποδείγματος. Αυτό ενδέχεται να αφορά ένα μόνο μέρος της απόφασης οπότε μιλούμε για «μερικά εκτελεστό τίτλο».

Ελάχιστοι κανόνες.

Προκειμένου να μπορεί απόφαση σχετική με μη αμφισβητούμενη αξίωση να πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος, η δικαστική διαδικασία χώρα προέλευσης της ΕΕ πρέπει να πληροί ορισμένους διαδικαστικούς όρους.
Έτσι, επιτρέπονται μόνο οι τρόποι επίδοσης ή κοινοποίησης που απαριθμούνται στον κανονισμό ώστε η απόφαση να μπορεί να πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος.

Εξάλλου, η εισαγωγική πράξη της δίκης πρέπει να αναφέρει με ακρίβεια τις πληροφορίες σχετικά με:

- την αξίωση (προσωπικά στοιχεία των μερών, ποσό της αξίωσης, ύπαρξη τόκου και για πόσο χρονικό διάστημα κ.λπ.)
- τις διαδικαστικές λεπτομέρειες που απαιτούνται για την αμφισβήτηση της αξίωσης (ταχθείσα προθεσμία για την αμφισβήτηση, συνέπειες της απουσίας αμφισβήτησης κ.λπ.).

Τέλος, το χώρα προέλευσης της ΕΕ πρέπει υποχρεωτικά να προβλέπει σε εξαιρετικές περιπτώσεις δικαίωμα επανεξέτασης των αποφάσεων.

Εκτέλεση

Το δίκαιο που εφαρμόζεται στη διαδικασία εκτέλεσης είναι το δίκαιο της χώρας της ΕΕ όπου ζητείται η εκτέλεση της απόφασης (κράτος εκτέλεσης). Ο πιστωτής πρέπει να παράσχει στις αρχές που έχουν αναλάβει την εκτέλεση:

- αντίγραφο της απόφασης,
- αντίγραφο του πιστοποιητικού του ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου,
- εφόσον απαιτείται, μεταγραφή του πιστοποιητικού του εκτελεστού ευρωπαϊκού τίτλου ή μετάφραση του τίτλου αυτού στην επίσημη γλώσσα της ευρωπαϊκής χώρας εκτέλεσης ή σε άλλη γλώσσα που η εν λόγω χώρα της ΕΕ αποδέχεται.

Καμία ασφάλεια ή επιπλέον κατάθεση δεν μπορεί να ζητηθεί από τον πιστωτή λόγω της ιδιότητάς του ως υπηκόου τρίτης χώρας ή του γεγονότος ότι δεν έχει την κατοικία ή την έδρα του στην ευρωπαϊκή χώρα εκτέλεσης.

Το αρμόδιο δικαστήριο στην ευρωπαϊκή χώρα εκτέλεσης μπορεί, υπό ορισμένους όρους, να αρνηθεί την εκτέλεση αν η απόφαση δεν συμβιβάζεται με απόφαση που έχει εκδοθεί προηγουμένως σε οποιοδήποτε χώρα της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί επίσης να αναστείλει ή να περιορίσει την εκτέλεση.

Γενικές και τελικές διατάξεις

Για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη διαδικασία εκτέλεσης, οι χώρες της ΕΕ αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παράσχουν στο ευρύ κοινό και στους ενδιαφερόμενους επαγγελματικούς κύκλους τις απαραίτητες πληροφορίες ιδίως στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Ο πιστωτής παραμένει ελεύθερος να ζητήσει την αναγνώριση και την εκτέλεση απόφασης βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1215/2012. Εξάλλου, ο κανονισμός δεν εμποδίζει την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 για την επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών και εξώδικών πράξεων.