Αθλητικό δίκαιο - Νομοθεσία

Ως αθλητικό δίκαιο νοείται το σύνολο των κανόνων δικαίου της πολιτείας που ρυθμίζουν τις νομικές πτυχές του αθλητισμού, αλλά και οι δικαιϊκοί κανόνες των αθλητικών οργανώσεων, όπως αυτοί δημιουργούνται από τις αθλητικές οργανώσεις στα πλαίσια της ιδιωτικής τους αυτονομίας.

Με τον όρο « αθλητική έννομη τάξη» νοείται η οργανωτική δομή του αθλητισμού, σε διεθνές επίπεδο. Η δημιουργία της διεθνούς αθλητικής έννομης τάξης έλαβε χώρα το 1894, όταν ιδρύθηκε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ). Στη χώρα μας, η εθνική αθλητική έννομη τάξη διαμορφώθηκε συνολικά με το Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε από τους Ν.3057/2002, Ν. 3207/2003, Ν. 3262/2004, Ν. 3472/2006, Ν.3708/2008, Ν. 4049/2012, Ν. 4326/2015, και Ν. 4726/2020. Για την τροποποίηση των καταστατικών αθλητικών σωματείων, σχετικός είναι και ο Ν. 4809/2021, ο οποίος τροποποιήθηκε, με επέκταση της προθεσμίας έως την 31.12.2022. Ο Ν. 4908/2022 - ΦΕΚ 52/Α/11-3-2022 «Μέτρα αντιμετώπισης της οπαδικής βίας, ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των λεσχών φιλάθλων, αθλητικός εθελοντισμός, πνευματικός αθλητισμός, ηλεκτρονικός αθλητισμός (e-sports), εργασιακός αθλητισμός, άλλες διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό της αθλητικής νομοθεσίας και λοιπές διατάξεις» έχει φέρει επίσης τροποποιήσεις, για την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου αντιμετώπισης της οπαδικής βίας.

Ο Ν. 2725/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, περιλαμβάνει τέσσερα τμήματα με σωρεία διατάξεων που ρυθμίζουν
1) τους φορείς ερασιτεχνικού αθλητισμού,
2) τους φορείς επαγγελματικού αθλητισμού,
3) τις περιπτώσεις και διαδικασίες απόδοσης πειθαρχικής και ποινικής ευθύνης, καθώς και τα σχετικά δικαιοδοτικά όργανα,
4) καταπολέμηση του ντόπινγκ και
5) λοιπές και μεταβατικές διατάξεις.