ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗ – FRANCHISE

Η σύμβαση δικαιόχρησης ή franchise αποτελεί μία μορφή συνεργασίας επιχειρήσεων ή επαγγελματιών με στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου διανομής ίδιων προϊόντων ή υπηρεσιών. Συναντάται πολύ συχνά σε εστιατόρια γρήγορης εξυπηρέτησης, στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, αλλά και σε εταιρείες κατασκευών - ανακαινίσεων οικίας, στο χώρο της υγείας και ευεξίας, σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες και στον τομέα των επιχειρήσεων.

Κεντρικός πυρήνας των επίμαχων συμβάσεων είναι το γεγονός ότι ο δικαιοπάροχος (franchisor) παραχωρεί έναντι οικονομικού ανταλλάγματος τη χρήση δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας του στον δικαιοδόχο ή λήπτη (franchisee), όπως εμπορικό σήμα, διακριτικό γνώρισμα, πινακίδα, τεχνογνωσία, δικαίωμα ευρεσιτεχνίας κλπ.

Οι σχετικές συμβάσεις, συντάσσονται από εξειδικευμένους δικηγόρους, ρυθμίζοντας λεπτομερώς όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της κάθε πλευράς, με τέτοιο τρόπο ώστε να εγκαθιδρύεται μεταξύ των μερών μία στενή σχέση συνεργασίας, από την οποία αμφότερα τα μέρη αντλούν όφελος και αναλαμβάνουν υποχρεώσεις.

Η σύνταξη μιας σύμβασης δικαιόχρησης ή franchise απαιτεί δικηγόρο που γνωρίζει όλο το φάσμα της επαγγελματικής δραστηριότητας του δικαιοπάροχου, προκειμένου να ρυθμίσει λεπτομερώς όλους τους όρους της συγκεκριμένης πολύπλευρης εμπορικής συνεργασίας.

Στις συμβάσεις δικαιόχρησης ή franchise περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η ακριβής περιγραφή του αντικείμενου παραχώρησης από την πλευρά του δικαιοπαρόχου (π.χ. σήμα, φήμη, διακριτικός τίτλος, τεχνογνωσία), οι υποχρεώσεις του δικαιοπαρόχου (εκπαίδευση, επιμόρφωση προσωπικού, διαφήμιση κ.ά.), οι κατευθυντήριες γραμμές της εμπορικής συνεργασίας (συγκεκριμένη διακόσμηση, τρόπος διαχείρισης πελατών κτλ.), οι υποχρεώσεις του δικαιοδόχου (δικαίωμα εισόδου, αγορά προϊόντων από τον δικαιοπάροχο/επιλεγμένους προμηθευτές του κ.ά.), η τήρηση εχεμύθειας - απορρήτου, η απαγόρευση ανταγωνισμού, η μεταβίβαση της συμβατικής σχέσης, η διάρκεια της σύμβασης, η δυνατότητα καταγγελίας καθώς και οι συνέπειες της μη τήρησης της σύμβασης.

Η ορθή σύνταξη της αρχικής σύμβασης και η εμπεριστατωμένη αποτύπωση των επιμέρους όρων, προκειμένου κάθε μέρος να είναι σε θέση να τηρεί τα συμφωνηθέντα, μπορούν να οδηγήσουν σε επιτυχημένη δικαιοπραξία που προστατεύει τα συμφέροντα και των δύο πλευρών. Το Δικηγορικό μας Γραφείο αναλαμβάνει τη σύνταξη και την παροχή νομικής συμβουλευτικής σε συμβάσεις δικαιόχρησης ή franchise.