Κατάσχεση εις χείρας τρίτου (Δήλωση τρίτου)

Σε περίπτωση που λάβετε αναγκαστική κατάσχεση στα χέρια τρίτου ενημερώστε άμεσα δικηγόρο, διότι έχει προκύψει συνεργασία σας ή οικονομικές συναλλαγές ή μισθωτική σχέση με ένα πρόσωπο που οφείλει στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε κάποιον ιδιώτη.

Για τη βέλτιστη διασφάλιση των συμφερόντων σας, πρέπει να εξουσιοδοτήσετε άμεσα Δικηγόρο ώστε να προβεί σε σχετική δήλωση στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο της κατοικίας ή της διαμονής σας. Η Δήλωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από σχετικά έγγραφα που αποτυπώνουν την οικονομική σχέση σας με τον οφειλέτη, όπως π.χ. ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, λογιστική καρτέλα, ανεξόφλητα τιμολόγια κ.ο.κ.

Έχετε υποχρέωση να προβείτε σε αρνητική ή θετική δήλωση εντός οκτώ ημερών από την ημέρα λήψης του κατασχετηρίου. Στην περίπτωση που λάβετε κατασχετήριο Δημοσίου και δεν προβείτε σε δήλωση εμπρόθεσμα, καθίστασθε οφειλέτης του Δημοσίου για ό, τι οφείλετε ή μέλλεται να οφείλετε στον καθ’ ου η κατάσχεση ή άλλως για το σύνολο της απαίτησης για το οποίο επιβλήθηκε η κατάσχεση. Εξαιτίας του αναφερόμενου κινδύνου, απαιτείται ταχύτητα για την τήρηση των προθεσμιών και επιμέλεια στον τρόπο υποβολής της δήλωσης (άρθρο 35 ΚΕΔΕ).

Εάν ο τρίτος δεν οφείλει καθόλου ή δεν οφείλει όλα τα αναφερόμενα στο κατασχετήριο της ΑΑΔΕ χρήματα, καθώς και άλλα πράγματα ή δεν υποχρεούται στην άμεση απόδοση αυτών, εξαιτίας υφιστάμενων μεταξύ αυτού και του οφειλέτη συμφωνιών ή για άλλο νόμιμο λόγο, οφείλει να το δηλώσει ομοίως εντός 8 ημερών (άρθρο 34 παρ. 1 ΚΕΔΕ).

Σχετικά με τη δήλωση μισθωτών ή υπομισθωτών, όταν έχει επιβληθεί κατάσχεση στον εκμισθωτή ή υπεκμισθωτή τους, ο ισχυρισμός περί προκαταβολικής εξόφλησης ή εκχώρησης μισθωμάτων, ισχύει για το Δημόσιο όταν επιβάλλει κατάσχεση, μόνο εφόσον τα πρόσωπα είχαν υποβάλει δήλωση στη ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος ή στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ, πριν από την επιβολή της κατάσχεσης και προσκομίζουν σχετικό αντίγραφο της υποβληθείσας δήλωσης.

Το Δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει την υποβολή δήλωσης τρίτου για εσάς ατομικά ή για την επιχείρηση σας, εξασφαλίζοντας σε εσάς τη μέγιστη προστασία στο στάδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης και την εξάλειψη του κινδύνου δημιουργίας οφειλών για εσάς και την επιχείρησή σας.