Συναινετικό - Άυλο διαζύγιο

Συναινετικό διαζύγιο

Το συναινετικό διαζύγιο προϋποθέτει συμφωνία των συζύγων για την κοινή λύση του γάμου αλλά και για όλα τα ανωτέρω ζητήματα. Τα πλεονεκτήματα του συναινετικού διαζυγίου είναι ότι οι δύο πλευρές με τη συνδρομή των δικηγόρων τους αποφασίζουν για τη ρύθμιση όλων των ανωτέρω θεμάτων χωρίς περιορισμούς και η οικογενειακή διαφορά επιλύεται συνολικά και ταχύτατα με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Σύμφωνα με το άρθρ. 22 του Ν. 4509/2017, η διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου τροποποιήθηκε και πλέον συντάσσεται το ιδιωτικό συμφωνητικό από τους δικηγόρους της κάθε πλευράς που καλύπτει όλα τα ανωτέρω θέματα, επικυρώνεται αρμοδίως με την παρουσία των δύο συζύγων και μετά από διάστημα δέκα ημερών προσκομίζεται σε συμβολαιογράφο ο οποίος κηρύσσει τη λύση του γάμου και επικυρώνει το συμφωνητικό που κηρύσσεται τίτλος εκτελεστός

Ουσιαστικά με τη διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου, η οποία μπορεί κάλλιστα να ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα 12 ημερών έως ενός μήνα, επιλύονται όλες οι διαφορές και ρυθμίζονται όλα τα ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις των συζύγων αλλά και τις σχέσεις τους ως γονέων με τα τέκνα τους. Βέβαια η επίλυση της οικογενειακής διαφοράς με συναινετικό διαζύγιο μπορεί είναι συχνά επιτυχής εξέλιξη σε υποθέσεις που ξεκινούν με σφοδρή αντιδικία. Οι Δικηγόροι του γραφείου μας με τις γνώσεις, τις ικανότητες και την εμπειρία τους μπορούν να οδηγήσουν μία οικογενειακή διαφορά σε συναινετική επίλυση και αυτό επιτυγχάνεται με σωστή συμβουλευτική του εντολέα μας και αποτελεσματική διαπραγμάτευση.

Άυλο διαζύγιο

Το άρθρο 4 Ν. 4800/2021, που αντικατέστησε το περιεχόμενο του άρθρου 1441 ΑΚ έχει απλοποιήσει ακόμα περισσότερο το νομοθετικό καθεστώς για την έκδοση συναινετικού, γνωστού πλέον ως "άυλου", διαζυγίου. Συγκεκριμένα, η συμφωνία για τη λύση γάμου μπορεί να γίνεται πλέον και με κοινή ψηφιακή δήλωση των συζύγων. Το γνήσιο της υπογραφής των συζύγων/συμβαλλομένων μερών στο συμφωνητικό, δε βεβαιώνεται πλέον ενώπιον του Ειρηνοδικείου, αλλά σε Κ.Ε.Π..

Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των συζύγων δεν απαιτείται στην περίπτωση υποβολής κοινής ψηφιακής δήλωσης. Επίσης, η κατάθεση του αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης λύσης γάμου γίνεται πλέον και με ηλεκτρονική αποστολή του στο αρμόδιο Ληξιαρχείο, όπου είχε συσταθεί ο γάμος.

Μετά το νέο νόμο, το άρθρο 1441 ΑΚ αντικαθίσταται ως εξής:

Συναινετικό διαζύγιο

1. Οι σύζυγοι μπορούν, με έγγραφη συμφωνία ή κοινή ψηφιακή δήλωση, να λύσουν τον γάμο τους. Η έγγραφη συμφωνία καταρτίζεται μεταξύ των συζύγων ή η κοινή ψηφιακή δήλωση υποβάλλεται από αυτούς με την παρουσία ή με ψηφιακή σύμπραξη πληρεξούσιου δικηγόρου αντίστοιχα για καθέναν από αυτούς. Όταν η συμφωνία είναι έγγραφη, υπογράφεται από τους ίδιους και από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους ή μόνο από τους τελευταίους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της συμφωνίας.

2. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος, πρέπει με την έγγραφη συμφωνία ή την κοινή ψηφιακή δήλωση της παρ. 1 ή με άλλη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που καταρτίζεται, όπως ορίζεται στην παρ. 1, να ρυθμίζεται η κατανομή της γονικής μέριμνας και ιδίως η επιμέλεια των τέκνων, ο τόπος διαμονής τους, ο γονέας με τον οποίο διαμένουν, η επικοινωνία τους με τον άλλο γονέα και η διατροφή τους. Η ανωτέρω έγγραφη συμφωνία ή η κοινή ψηφιακή δήλωση ισχύει για τουλάχιστον δύο (2) έτη και παρατείνεται αυτοδικαίως, εκτός αν κάποιος από τους δύο γονείς δηλώσει εγγράφως στον άλλο γονέα, πριν τη λήξη του συμφωνημένου χρόνου, ότι δεν επιθυμεί την παράτασή της.

3.α. Η έγγραφη συμφωνία για τη λύση του γάμου, καθώς και κάθε χωριστή συμφωνία για την κατανομή της γονικής μέριμνας, την επιμέλεια, τον τόπο διαμονής, την επικοινωνία και τη διατροφή των ανηλίκων τέκνων, υποβάλλονται από τους πληρεξουσίους δικηγόρους του κάθε συζύγου μαζί με τα ειδικά πληρεξούσια σε συμβολαιογράφο.

β. Η κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης της παρ. 4 απέχει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη συμφωνία των συζύγων ή την κοινή ψηφιακή δήλωση. Η ημερομηνία της έγγραφης συμφωνίας των συζύγων αποδεικνύεται με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής αυτών. Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των συζύγων δεν απαιτείται στην περίπτωση υποβολής κοινής ψηφιακής δήλωσης.

4. Ο συμβολαιογράφος συντάσσει πράξη με την οποία βεβαιώνει τη λύση του γάμου, επικυρώνει τις συμφωνίες των συζύγων και τις ενσωματώνει σε αυτή. Τη συμβολαιογραφική πράξη υπογράφουν ή εγκρίνουν με ηλεκτρονικά μέσα οι σύζυγοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ή μόνο οι τελευταίοι, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα δίδεται τον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της πράξης. Όταν η βεβαίωση αφορά στην επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανηλίκων τέκνων, η πράξη αποτελεί εκτελεστό τίτλο, εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στη συμφωνία οι ρυθμίσεις των άρθρων 950 και 951 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Μετά τη λήξη ισχύος της επικυρωμένης συμφωνίας, μπορεί να ρυθμίζονται η επιμέλεια, η επικοινωνία και η διατροφή των τέκνων για περαιτέρω χρονικό διάστημα με νέα συμφωνία και με την ίδια διαδικασία.

5. Η λύση του γάμου επέρχεται με την κατάθεση αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο όπου έχει κατα