Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του διαδικτυακού τόπου

1. Ο διαδικτυακός τόπος περιέχει κείμενα, απεικονίσεις, εικόνες, τα οποία, προστατεύονται από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν στην αποκλειστική ιδιοκτησία των δικηγόρων Μαρίας και Ιωάννη Κρέκη.

2. Το περιεχόμενο των Ιστοσελίδων του διαδικτυακού τόπου δε δύναται να αποτελέσει, ολόκληρο ή τμηματικά, αντικείμενο ανατύπωσης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, διανομής, ή εμπορικής εκμετάλλευσης µε οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση των δικηγόρων Μαρίας και Ιωάννη Κρέκη.

3. Οι ανωτέρω Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του διαδικτυακού τόπου διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια Θεσσαλονίκης.