Ευθύνη διαχειριστή ΙΚΕ

Ο διαχειριστής ως όργανο της εταιρίας ευθύνεται έναντι της εταιρίας για υπαίτια παράβαση του νόμου (άρθ. 64 παρ. 1 Ν 4072/12, ΑΚ 281, 288), του καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα (άρθ. 67 παρ. 1 του Ν 4072/12).

Η ευθύνη του διαχειριστή διαμορφώνεται κατά τα πρότυπα της ΑΕ & ΕΠΕ. Διαχειριστικό πταίσμα διαπράττει ο διαχειριστής όταν δεν τηρεί τους κανόνες επιμελείας (ΑΚ 288, 281). Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση των εταίρων ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση (business judgment rule), η οποία ελήφθη με βάση την καλή πίστη, με επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Έτσι ο διαχειριστής απαλλάσσεται, αν η απόφαση είναι εύλογη, συμφωνεί με την υποχρέωση πίστης και εξυπηρετεί το εταιρικό συμφέρον. Η ευθύνη του διαχειριστή για διαχειριστικά πταίσματα αποκλείεται, αν μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η συνήθης συνέλευση των εταίρων λάβει απόφαση απαλλαγής του από αστικές αξιώσεις της εταιρίας (όχι τρίτων), (άρθ. 67 παρ. 2 Ν 4072/12).

Απαλλαγή για παράβαση του νόμου δεν είναι δυνατή παρά μόνο με ομοφωνία των εταίρων (άρθ. 67 παρ. 2 Ν 4072/12). Οι εταίροι μπορούν ομόφωνα να απαλλάξουν το διαχειριστή για κάθε ζημία της εταιρίας, ακόμη και για παράβαση του νόμου ή και να παραιτηθούν από τις αξιώσεις της εταιρίας. Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί της αξίωσης εναντίον του διαχειριστή ή να συμβιβασθεί (με αναλογική εφαρμογή των άρθ.14 παρ. 2 περ. δ΄Ν 3190/55 και άρθ.11 παρ. 2 Ν 3190/55) και μάλιστα μέσα στα όρια που θέτουν τα άρθ. 178, 281 ΑΚ, αν αυτό επιβάλλεται από το εταιρικό συμφέρον.

Η αξίωση της εταιρίας ασκείται κατ΄ αρχήν από την ίδια την εταιρία και παραγράφεται μετά 3ετία από την τέλεση της πράξης, ανεξάρτητα από το χρονικό σημείο της γνώσης. Η (έμμεση) ζημία που υπέστησαν οι εταίροι και οι τρίτοι αποκαθίσταται με την αποκατάσταση της ζημίας της εταιρίας. Ακόμη οι διαχειριστές υπέχουν άμεση ευθύνη έναντι των κατ΄ιδίαν εταίρων και των τρίτων με τις διατάξεις περί αδικοπραξίας (ΑΚ 914, 919, 281) αλλά και με βάση το άρθ. 98 ΠτΚ . Επιπλέον υφίσταται και ευθύνη των διαχειριστών για τα δημόσια χρέη της εταιρίας, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις . Το δικαίωμα άσκησης αγωγής μπορεί να ασκηθεί και από οποιονδήποτε εταίρο (όχι και τους τρίτους), (actio pro socio). Αν περισσότεροι διαχειριστές ενήργησαν από κοινού, ευθύνονται εις ολόκληρο.

ΠΗΓΕΣ
Μαρίνος Μ., Ο κανόνας της επιχειρηματικής κρίσεως – Συμβολή στην ερμηνεία του άρθ. 22 α΄ παρ. 2 ΚΝ 2190/20 , ΧρΙΔ 2009, 106, Κατσάς Θ., Επιχειρηματικός κίνδυνος και ευθύνη του ΔΣ ανώνυμης εταιρίας, ΔΕΕ 2006, 883.
Τριανταφυλλάκης Γ., Το συμφέρον της επιχείρησης ως κανόνα συμπεριφοράς των οργάνων ΑΕ, 1998.
Αντωνόπουλος, ΙΚΕ 2012, β΄έκδ., σ.93.
Παναγιώτου Π., Το δικαίωμα ψήφου στις κεφαλαιουχικές εταιρίες, 2014, 203 επ.

Ενημερωθείτε επίσης για την ευθύνη διαχειριστή ΟΕ, ευθύνη διαχειριστή ΕΕ, ευθύνη διαχειριστή ΕΠΕ