Δικηγόρος Θεσσαλονίκη
 

Το δικηγορικό γραφείο αναλαμβάνει την έκδοση διαταγών πληρωμής :

Από τιμολόγια, συναλλαγματικές, επιταγές, αναγνωρίσεις χρέους.

Για χρηματικές απαιτήσεις ή απαιτήσεις παροχής χρεογράφων, εφόσον η απαίτηση και το οφειλόμενο ποσό αποδεικνύονται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο ή με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων η οποία εκδόθηκε μετά από ομολογία ή αποδοχή της αίτησης του οφειλέτη, μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής (αρ. 623 ΚΠολΔ). Η έκδοση της μπορεί να ζητηθεί μόνο αν η απαίτηση δεν εξαρτάται από αίρεση, προθεσμία, όρο ή αντιπαροχή και το ποσό χρημάτων ή χρεογράφων που οφείλεται είναι ορισμένο. Αρμόδιος να εκδώσει διαταγή πληρωμής είναι για απαίτηση της αρμοδιότητας του ειρηνοδικείου ο ειρηνοδίκης και για κάθε άλλη απαίτηση ο δικαστής του μονομελούς πρωτοδικείου, αυτή αποτελεί τίτλο εκτελεστό. Η επίδοση διαταγής πληρωμής διακόπτει την παραγραφή και την αποσβεστική προθεσμία.

Ανακοπή διαταγών πληρωμής.

Ο οφειλέτης κατά του οποίου στρέφεται η διαταγή πληρωμής έχει το δικαίωμα μέσα σε δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες από την επίδοσή της να ασκήσει ανακοπή, η οποία απευθύνεται στο δικαστήριο, το οποίο είναι καθ' ύλην αρμόδιο. Η άσκηση της ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της διαταγής πληρωμής. Το δικαστήριο όμως που την εξέδωσε μπορεί με εγγύηση ή και χωρίς εγγύηση, ώσπου να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση για την ανακοπή.
Αγωγή από τιμολόγια.
Απαιτήσεις από επιταγές και συναλλαγματικές.
Είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων.
Εκτέλεση αποφάσεων, πλειστηριασμοί.
Αγωγή από ηθική βλάβη.
Διαφορές από συμβάσεις έργου, αθέτηση συμβατικών υποχρεώσεων κ.α.
Διεύθυνση :
Διεύθυνση
Καραολή & Δημητρίου 255
Θεσσαλονίκη,
56431
Τηλέφωνα/Fax/email:
Τηλέφωνα/FaxΆμεση Επικοινωνία
Τηλ : 2310600959
Fax : 2310600979
marykreki@gmail.com