Είσπραξη Χρηματικών Απαιτήσεων

Οι Δικηγόροι αναλαμβάνουν την έκδοση διαταγής πληρωμής :

Για χρηματικές απαιτήσεις από τιμολόγια, συναλλαγματικές, επιταγές, αναγνωρίση χρέους.

Για χρηματικές απαιτήσεις ή απαιτήσεις παροχής χρεογράφων δηλαδή απαιτήσεις από επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, εάν η απαίτηση και το οφειλόμενο ποσό αποδεικνύονται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο και οι απαιτήσεις αυτές εκφράζονται σε ευρώ ή και σε άλλο νόμισμα ή με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων η οποία εκδόθηκε μετά από ομολογία ή αποδοχή της αίτησης του οφειλέτη, μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής (αρ. 623 ΚΠολΔ). Η έκδοση της μπορεί να ζητηθεί μόνο αν η απαίτηση δεν εξαρτάται από αίρεση, προθεσμία, όρο ή αντιπαροχή και το ποσό χρημάτων ή χρεογράφων που οφείλεται είναι ορισμένο.

Ιδιωτικό έγγραφο, θεωρείται κάθε έγγραφο το οποίο για να έχει αποδεικτική δύναμη, πρέπει να έχει την υπογραφή του εκδότη.

Δημόσιο έγγραφο, θεωρείται το έγγραφο που έχει συνταχθεί από δημόσιο υπάλληλο ή λειτουργό ή άτομο που ασκεί δημόσια υπηρεσία ή λειτουργία (πχ. συμβολαιογραφικό έγγραφο).

Για χρηματική απαίτηση έως (είκοσι χιλιάδες) 20.000 ευρώ αρμόδιος είναι ο Ειρηνοδίκης ενώ για όλες τις υπόλοιπες χρηματικές απαιτήσεις, ο Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

Η διαταγή πληρωμής δεν αποτελεί δικαστική απόφαση αλλά εκτελεστό τίτλο.

Η επίδοση διαταγής πληρωμής διακόπτει την παραγραφή και την αποσβεστική προθεσμία.

Ανακοπή διαταγών πληρωμής.

Ο οφειλέτης κατά του οποίου στρέφεται η διαταγή πληρωμής έχει το δικαίωμα μέσα σε δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες από την επίδοσή της να ασκήσει ανακοπή, η οποία απευθύνεται στο δικαστήριο, το οποίο είναι καθ' ύλην αρμόδιο.

Η άσκηση της ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της διαταγής πληρωμής, η οποία είναι άμεσα εκτελεστός τίτλος. Ωστόσο το Δικαστήριο που εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής μπορεί κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων των άρθρων 686 Κώδικα Πολτικής Δικονομίας, κατόπιν υποβολής αίτησης από αυτόν κατά του οποίου στρέφεται η διαταγή πληρωμής, να χορηγήσει αναστολή με εγγύηση ή χωρίς εγγύηση ή υπό όρους, ώσπου να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση για την ανακοπή που πρέπει να έχει ασκηθεί.

Για την αποδοχή της αίτησης αναστολής της εκτέλεσης της διαταγής πληρωμής, πρέπει: α) η άσκηση ανακοπής να είναι εμπρόθεσμη (εντός δεκαπέντε ημερών από την επίδοση της διαταγής πληρωμής) και β) να πιθανολογείται ότι θα ευδοκιμήσει ένας τουλάχιστον λόγος ανακοπής.

Αν δεν ασκηθεί ανακοπή εμπρόθεσμα εκείνος υπέρ του οποίου έχει εκδοθεί η διαταγή πληρωμής μπορεί να επιδώσει και πάλι την διαταγή στον οφειλέτη, ο οποίος έχει μία δεύτερη ευκαιρία για την άσκηση ανακοπής. Δηλαδή έχει το δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή εντός προθεσμίας δέκα εργασίμων ημερών από τη νέα επίδοση. Στην περίπτωση αυτή δεν χορηγείται η αναστολή.

Οι Δικηγόροι επίσης αναλαμβάνουν :

- Αγωγή από τιμολόγια.
- Απαιτήσεις από επιταγές και συναλλαγματικές.
- Διαταγή πληρωμής και Αγωγή για ακάλυπτη επιταγή.
- Είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων.
- Εκτέλεση αποφάσεων, πλειστηριασμών.
- Αγωγή από ηθική βλάβη.
- Διαφορές από συμβάσεις έργου, αθέτηση συμβατικών υποχρεώσεων κ.α.
Σχετικά θέματα : Καταδολίευση δανειστών

Διαταγή πληρωμής