Οι Σημαντικότερες τροποποιήσεις νέου νόμου περί Ανωνύμων Εταιριών

Άρθρο 6

Η επωνυμία δύναται να είναι φανταστική ή να περιλαμβάνει ηλεκτρονική διεύθυνση ή άλλη ένδειξη, άμεσα και διαρκώς σχετιζόμενη με την εταιρεία. Στην επωνυμία πρέπει να υπάρχουν ολογράφως οι λέξεις «Ανώνυμη Εταιρεία» ή το ακρωνύμιο «Α.Ε.» και για διεθνείς συναλλαγές, αντίστοιχα το «Société Anonyme» ή «S.A.». Στην περίπτωση μονο-μετοχικής επιχείρησης, πρέπει να υπάρχει η ένδειξη «Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» ή «Μονοπρόσωπη Α.Ε.», ενώ για διεθνείς συναλλαγές, αντίστοιχα: «Single Member Société Anonyme» ή «Single Member S.Α.».

Άρθρο 8

Παρέχεται η δυνατότητα αορίστου χρόνου διάρκειας στις ανώνυμες εταιρείες, δίχως να απαιτείται η λήψη αποφάσεων επέκτασης της διάρκειας από τους μετόχους .

Άρθρο 15

Το ελάχιστο ύψος του κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας ορίζεται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο σε χρήμα είτε σε είδος κατά τη σύσταση της εταιρείας, εταιρείες με μετοχικό κεφάλαιο αξίας κάτω των 25.000 ευρώ, οφείλουν το να προβούν σε ανάλογη αύξηση το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019 ή να μετατραπούν σε εταιρεία άλλης μορφής. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός της ανωτέρω προθεσμίας, θα διακοπεί η δυνατότητα καταχωρίσεων στο ΓΕΜΗ.

Άρθρο 20

Τίθενται νέες ρυθμίσεις σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας και πληρότητας της καταβολής κεφαλαίου είτε στη σύσταση είτε στην αύξηση του. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η σχετική απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ. Η καταβολή του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Ωστόσο, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας, και να έχει ειδικά προβλεφθεί στο καταστατικό ή στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου.

Άρθρο 33

Εισάγονται οι τίτλοι κτήσης µετοχών της εταιρείας (warrants), ιδρυτικών τίτλων, άυλων τίτλων, άλλων τίτλων που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις. Παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης ομολογιών.

Άρθρα 77 παρ. 3, 115, 85 παρ.2

Εισάγονται διατάξεις σε σχέση µε το διοικητικό συµβούλιο: Το Δ.Σ., πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία μέλη και όχι περισσότερα των δεκαπέντε (15), µπορεί να είναι και µονοµελές (σύμβουλος- διαχειριστής) εφεξής για τις µικρές και πολύ µικρές εταιρείες. Επίσης προβλέπεται η τμηματική ανανέωση του Δ.Σ.

Άρθρο 90

Εκσυγχρονίζονται οι μέθοδοι λειτουργίας των οργάνων της εταιρείας, µε των εξ αποστάσεως ψηφοφοριών Δ.Σ. και Γ.Σ.

Άρθρο 184

Καταργήθηκαν οι ανώνυμες μετοχές από 1.1.2020. Ανώνυμες μετοχές που έχουν εκδοθεί από ελληνικές ανώνυμες εταιρείες ονομαστικοποιούνται αυτοδίκαια την 1η Ιανουαρίου 2020.

Άρθρο 164

Λύση της εταιρείας επέρχεται και αν αίτηση πτώχευσης απορρίπτεται λόγω έλλειψης ενεργητικού. Μετά τη λύση της εταιρείας, εισάγεται δυνατότητα να παραλειφθεί η διαδικασία εκκαθάρισης και να γίνει απευθείας διαγραφή από το ΓΕ.ΜΗ., αν η εταιρεία δεν διαθέτει ενεργητικό.

Ενημερωθείτε για τις σημαντικότερες τροποποιήσεις Διατάξεων των ΕΠΕ