Μισθώσεις Ενοικιάσεις Ιδιωτικά Συμφωνητικά

Μισθώσεις Ενοικιάσεις Ιδιωτικά Συμφωνητικά

Οι Δικηγόροι του γραφείου αναλαμβάνουν τη σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών και τη νομική εκπροσώπηση με γνώμονα το συμφέρον του εντολέως.

Εμπορικές Μισθώσεις

Oι αλλαγές που επήλθαν με το άρθρο 13 του νόμου 4242/2014 για τις μισθώσεις της επαγγελματικής στέγης, συνοψίζονται ως ακολούθως :
Για τις υφιστάμενες μισθώσεις παραμένει σε ισχύ η 12ετής προστασία της μίσθωσης, αλλά καταργήθηκε το δικαίωμα της μονομερούς τετραετούς παράτασης. Οι συμβάσεις αυτές μπορεί να λυθούν με νεότερη συμφωνία των μερών. Μετά τη λήξη τους οι μισθώσεις αυτές μπορούν να καταγγελθούν ελεύθερα από τον εκμισθωτή ή το μισθωτή, σύμφωνα με το 609 του Αστικού Κώδικα, δηλαδή, αν πρόκειται για τη συνήθη περίπτωση μισθώματος που έχει οριστεί να καταβάλλεται κατά μήνα, τουλάχιστον πριν από 15 ημέρες και ισχύει για το τέλος του ημερολογιακού μήνα.
Η διάρκεια των νέων μισθώσεων καθορίζεται πλέον ελεύθερα από τους συμβαλλόμενους.
Ως χρονικό διάστημα προστασίας της μίσθωσης ορίζεται η 3ετία. Αν συμφωνηθεί χρόνος μεγαλύτερος από την τριετία, ισχύει ο μεγαλύτερος, υποχρεωτικά και για τις δύο πλευρές. Αν όμως συμφωνηθεί μικρότερος από την τριετία, ή δεν συμφωνηθεί συγκεκριμένη διάρκεια (μίσθωση αορίστου χρόνου), τότε ισχύει η ελάχιστη τριετής διάρκεια που δεσμεύει και τα δύο μέρη.
Οι νέες μισθώσεις θα μπορεί να λυθούν με νεότερη συμφωνία που αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας. Η καταγγελία τους από τον εκμισθωτή ή το μισθωτή, μετά τη λήξη του συμβατικού τους χρόνου, ή της νόμιμης τριετίας αν ο συμβατικός χρόνος είναι μικρότερος, γίνεται εγγράφως και η μίσθωση λύνεται τρεις (3) μήνες από την κοινοποίησή της.
Στις νέες μισθώσεις δεν έχουν εφαρμογή οι παλαιές διατάξεις περί διάρκειας, ιδιόχρησης, ανοικοδόμησης, αποζημίωσης άυλης εμπορικής αξίας κλπ. του π.δ. 34/95.
Σχετικά θέματα : Πρόωρη Λύση εμπορικής μίσθωσης, δήλωση εκχώρησης ανείσπρακτων ενοικίων (μισθωμάτων) στο Δημόσιο

Αγωγή Μείωσης Μισθώματος-Ενοικίου