Διαδικασία εκχώρησης ανείσπρακτων ενοικίων

Εκχώρηση ανείσπρακτων ενοικίων (μισθωμάτων) στο Δημόσιο

Οι δικηγόροι Θεσσαλονίκης σας ενημερώνουν ότι η διαδικασία εκχώρησης γίνεται με την υποβολή, συμπληρωμένου εντύπου δήλωσης εκχώρησης στον αρμόδιο για την παραλαβή της φορολογικής του δήλωσης Προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας. Στη δήλωση αναγράφονται υποχρεωτικά οι Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή και του μισθωτή και ο αριθμός δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων ακίνητης περιουσίας, εφόσον η σύμβαση μίσθωσης έγινε μετά την 1/1/2014 ή ο αριθμός καταχώρισης μισθωτηρίου.

Με τη δήλωση εκχώρησης συνυποβάλλονται:

1. Το συμφωνητικό μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (σε περίπτωση που υφίσταται έγγραφη σύμβαση μίσθωσης) ή στην περίπτωση προφορικής μίσθωσης που έχει συναφθεί μετά την 1/1/2014 η καταχώριση των πληροφοριακών στοιχείων της ακίνητης περιουσίας.

2. Εξώδικη καταγγελία της μίσθωσης ή πρόσκληση καταβολής μισθωμάτων.

3. Αγωγή απόδοσης του μισθίου και καταβολής μισθωμάτων. Αν ο μισθωτής εγκατέλειψε το μίσθιο εκουσίως, πριν ασκηθεί κατ’ αυτού κάποια δικαστική ενέργεια και δεν είναι δυνατή η προσκόμιση αγωγής έξωσης, η εκχώρηση θα διενεργηθεί με την προσκόμιση του συμφωνητικού μίσθωσης εφόσον έχει συναφθεί έγγραφη σύμβαση μίσθωσης και σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη στην οποία θα αναφέρεται η ημερομηνία εγκατάλειψης του μισθίου από τον μισθωτή.

4. Δικαστική απόφαση απόδοσης του μισθίου και καταβολής μισθωμάτων, εάν υπάρχει.

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία βεβαιώνεται από τον εκχωρητή η μη είσπραξη των οφειλόμενων μισθωμάτων, το ακριβές ποσό αυτών, η ακρίβεια των κατατεθειμένων εγγράφων καθώς και η μη κατοχή άλλων εγγράφων και αποδεικτικών στοιχείων πλην των κατατεθειμένων.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Η υποβολή της δήλωσης εκχώρησης πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν την εμπρόθεσμη υποβολή της ετήσιας δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.