Ενδικοφανής προσφυγή

Ενδικοφανής προσφυγή

Η ενδικοφανής προσφυγή στηρίζεται στο άρθρο 25 ΚΔΔιαδ και είναι ένσταση στη διοίκηση. Προβλέπεται από ειδική διάταξη νόμου και με αυτήν επιδιώκεται η ακύρωση ή η τροποποίηση της επιβλαβούς για τον διοικούμενο διοικητικής πράξης, περαιτέρω ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας και οδηγεί σε ολοκληρωτικό έλεγχο της προσβαλλόμενης πράξης, ακόμη και κατά σιωπηρών απορρίψεων υπό την προϋπόθεση της ενημέρωσης (ΣτΕ 1269/2004, 3324/98, 837/99, 1636/99).

Μέσω της ενδικοφανούς προσφυγής επιδιώκεται το πιο λεπτομερές φιλτράρισμα της διοικητικής διαφοράς πριν αυτή καταλήξει στη διοικητική δικαιοσύνη. Καθιερώθηκε ως διοικητική προδικασία στο φορολογικό, πολεοδομικό δίκαιο, στο δίκαιο κοινωνικών ασφαλίσεων, στη δασική νομοθεσία κλπ.

Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία. Η απόφαση που εκδίδεται μετά την παρέλευση της οριζόμενης προθεσμίας είναι ακυρωτέα (ΣτΕ 174/2002).

Ενδικοφανής προσφυγή