Αποζημιώσεις Εργαζομένων Υπαλλήλων Επιχειρήσεων

Αποζημιώσεις Απολύσεις Εργαζομένων, Υπαλλήλων

Σε περίπτωση καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας από τον εργοδότη, η δικηγόρος αναλαμβάνει την προστασία του, η οποία περιλαμβάνει τον έλεγχο της εγκυρότητας της καταγγελίας, καθώς και τον προσδιορισμό της αποζημιώσεως, κατόπιν ερμηνείας και χρήσης της σχετικής εργατικής νομοθεσίας (νόμων, συλλογικών συμβάσεων κλπ).

Ενδεικτικά για την αποζημίωση, απαιτείται να γίνει διάκριση μεταξύ της έννοιας των όρων “εργάτης” και “υπάλληλος”.

Εργάτης

Εργάτης θεωρείται ο μισθωτός που παρέχει κατά βάσει σωματική εργασία. Οι εργάτες χαρακτηρίζονται επίσης ως τεχνίτες. Με τους εργάτες εξομοιώνονται οι μαθητές, οι εργατοτεχνίτες και γενικά το υπηρετικό προσωπικό, το οποίο προσφέρει χειρωνακτικά την υπηρεσία του σε έναν εργασιακό χώρο.

Σε περίπτωση που κάποιος απασχολείται ως εργάτης, ενδεχόμενη απόλυσή του καθιστά τον εργοδότη υπεύθυνο να αποδώσει ολόκληρη την αποζημίωση, ανεξάρτητα εάν η καταγγελία έχει γίνει με προειδοποίηση του εργαζομένου ή όχι.

Υπάλληλος

Ως υπάλληλος, με βάση το τυπικό κριτήριο, χαρακτηρίζεται ο μισθωτός που προσφέρει κυρίως πνευματική εργασία. Η νομολογία, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες ειδικότητες εργαζομένων, κατατάσσει στην ίδια κατηγορία και όσους παρέχουν μεν σωματική εργασία, αλλά είναι εξειδικευμένοι στον τομέα εργασίας τους, διαθέτουν θεωρητική μόρφωση και κυρίως αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και ευθύνες κατά την εκτέλεση του έργου. Τέλος, υπάρχουν κατηγορίες εργαζομένων οι οποίοι χαρακτηρίζονται από τον νόμο, από κανονισμούς που εκδίδονται με νομοθετική εξουσιοδότηση ή από συλλογικές συμβάσεις εργασίας ως ιδιωτικοί υπάλληλοι, ανεξάρτητα από το είδος της παρεχόμενης εργασίας (υπάλληλοι) με βάση το τυπικό κριτήριο.

Στην περίπτωση των υπαλλήλων που έχουν συνάψει σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου με τον εργοδότη τους, η αποζημίωσή τους εξαρτάται από τον τρόπο απολύσεώς τους.

1) Απόλυση με προειδοποίηση: Εάν η καταγγελία σύμβασης γίνει ύστερα από προειδοποίηση, ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιήσει μέσω εγγράφου στο μισθωτό, ότι η υπάρχουσα σύμβαση εργασίας θα λυθεί μετά το πέρας του χρόνου προειδοποίησης. Στην περίπτωση αυτή, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος, κατά την ημέρα που ορίστηκε ως λύση της σύμβασης εργασίας (ημέρα απόλυσης), να καταβάλει το μισό (1/2) της νόμιμης αποζημίωσης.
2) Απόλυση χωρίς προειδοποίηση: Εάν η καταγγελία της σύμβασης εργασίας γίνει χωρίς προειδοποίηση, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει ολόκληρη την αποζημίωση που οφείλεται, όπως καθορίζει ο Ν.2112/1920.

Αποζημιώσεις Απολύσεις Δικηγόροι Θεσσαλονίκης