Οι Δικηγόροι αναλαμβάνουν τη νομική υποστήριξη σε υποθέσεις που αφορούν Κατασχέσεις

Κατάσχεση τραπεζικών καταθέσεων

Με τις τροποποιήσεις που επήλθαν στο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ν. 4334/2015) "Το απόρρητο των κάθε μορφής καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και των άϋλων μετοχών που καταχωρίζονται στο Σύστημα `Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών δεν ισχύει έναντι του δανειστή που έχει δικαίωμα κατάσχεσης της περιουσίας του δικαιούχου της κατάθεσης ή της μετοχής. Το απόρρητο αίρεται μόνο για το χρηματικό ποσό που απαιτείται για την ικανοποίηση του δανειστή."

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 των άρθρων 982 και 983 ΚΠολΔ η κατάσχεση εις χείρας τρίτου γίνεται με επίδοση εγγράφου (διαταγή πληρωμής-κατασχετήριο) στον τρίτο. Συγκεκριμένα για κατάσχεση τραπεζικών καταθέσεων το κατασχετήριο επιδίδεται στα τραπεζικά ιδρύματα όπου διατηρεί λογαριασμούς αυτός κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση εγγράφου. Μάλιστα με το αρθ. 53 ν. 3991/2011 που τροποποίησε την παρ. 4 του άρθρου 983 ΚΠολΔ "Για την κατάσχεση στα χέρια πιστωτικού ιδρύματος ως τρίτου το έγγραφο επιδίδεται στην έδρα του ή σε οποιοδήποτε κατάστημά του."

Εξαιρούνται από την κατάσχεση

α) πράγματα που μπορούν να υποστούν άμεση φθορά,
β) η εταιρική μερίδα σε προσωπικές εταιρίες,
γ) απαιτήσεις διατροφής που πηγάζουν από το νόμο ή από διάταξη τελευταίας βούλησης, καθώς και απαιτήσεις για συνεισφορά των συζύγων στις ανάγκες της οικογένειας,
δ) απαιτήσεις μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών παροχών, εκτός αν πρόκειται να ικανοποιηθεί απαίτηση για διατροφή που στηρίζεται στο νόμο ή σε διάταξη τελευταίας βούλησης ή για συνεισφορά στις ανάγκες της οικογένειας, οπότε επιτρέπεται να γίνει κατάσχεση έως το μισό, αφού ληφθούν υπόψη τα ποσά που εισπράττει ο υπόχρεος, το μέγεθος των υποχρεώσεων που του δημιουργεί ο γάμος του για αντιμετώπιση των οικογενειακών αναγκών και ο αριθμός των δικαιούχων.
ε) κάθε είδους κοινοτικές ενισχύσεις ή επιδοτήσεις στα χέρια του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. [= Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων] ως τρίτου, μέχρι την κατάθεση τους στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων ή την με άλλο τρόπο καταβολή τους σε αυτούς (άρθ. 982 §2 ΚΠολΔ).

Η Νομοθεσία μας επιτρέπει να προσβάλλουμε αυτοτελώς την διαδικασία της κατάσχεσης αλλά και του πλειστηριασμού ενώπιον των Δικαστηρίων