Ακάλυπτη επιταγή - Σφράγιση - Δικαιώματα του κομιστή - Ενστάσεις κατά του κομιστή

Ακάλυπτη επιταγή είναι ένα έγγραφο - αξιόγραφο, που εμφανίστηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα (εντός προθεσμίας οκτώ (8) ημερών) από το κομιστή και δεν πληρώθηκε από την τράπεζα επειδή στο λογαριασμό του εκδότη δεν υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια.

Σφράγιση της επιταγής

Η τράπεζα είναι υποχρεωμένη :

- να βεβαιώσει τη μη πληρωμή της επιταγής (λόγω μη ύπαρξης διαθέσιμων κεφαλαίων ή μη επαρκούς υπολοίπου) σφραγίζοντας την. Η σφράγιση γίνεται στο σώμα της επιταγής ή σε άλλο έγγραφο αναγράφοντας την ημέρα εμφάνισης της επιταγής, και
- να αναγγείλει τον εκδότη στο Τειρεσία

Σε περίπτωση που η επιταγή σφραγίστηκε, λόγω ανάκλησης αυτής με επαρκές υπόλοιπο, δηλαδή υπήρχαν διαθέσιμα κεφάλαια για την πληρωμή της, όμως ο εκδότης έδωσε εντολή στη τράπεζα να μη την πληρώσει, απλά πετυχαίνει την επιμήκυνση του χρονικού διαστήματος μέχρι τη καταχώρηση του στο Τειρεσία, επειδή σ’ αυτήν την περίπτωση η σφραγισμένη επιταγή δεν αναγγέλλεται. Ωστόσο δεν παύει να είναι ακάλυπτη, κατά τη νομολογία, με όλες τις σχετικές συνέπειες ακόμη και τις ποινικές.(ΑΠ.1093/1992, ΑΠ.1274/1992, ΑΠ.49/1984)

Δικαιώματα του κομιστή της ακάλυπτης επιταγής

- Ο κομιστής έχει δικαίωμα να απαιτήσει το ποσό της επιταγής από τον εκδότη, τους οπισθογράφους (αν υπάρχουν) που έθεσαν την υπογραφή τους πριν τον κομιστή. Το ποσό αυτό μπορεί να το διεκδικήσει με διαταγή πληρωμής ή με αγωγή. Συγχρόνως, για τη διαφύλαξη της αξίωσής του αυτής μπορεί να κινηθεί κατά των ως άνω οφειλετών με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για να ζητήσει τη συντηρητική κατάσχεση και να προλάβει τυχόν μεταβίβαση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας.

- Ο κομιστής έχει δικαίωμα να διεκδικήσει αποζημίωση από τον εκδότη λόγω αδικοπραξίας από την έκδοση ακάλυπτης επιταγής εδ.2 παρ.5 άρ.79 ν.5960/1933, παρ.3 άρ.15 ν.3472/2006, άρ.914 ΑΚ.

- Ο κομιστής έχει δικαίωμα να καταθέσει έγκληση κατά του εκδότη της επιταγής για έκδοση ακάλυπτης επιταγής παρ.5 άρ.79 ν.5960/1933, παρ.3 άρ.15 ν.3472/2006. Η έγκληση πρέπει να υποβληθεί εντός 3 μηνών από την ημέρα κατά την οποία ο κομιστής έλαβε γνώση.

Ενστάσεις αντιτασσόμενες κατά του κομιστή είτε με ανακοπή (632, 633, 933ΚΠολΔ) είτε με αγωγή

Ένσταση έλλειψης υποκείμενης αιτίας

Ο εναγόμενος μπορεί να επικαλεσθεί ότι η υποκείμενη αιτία έκδοσης της επιταγής λείπει ή εκείνη που υπάρχει είναι ελαττωματική και με τον τρόπο αυτό να ελευθερωθεί με βάση τις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού διατάξεις.
Μάλιστα για την προβολή της ελλείψεως υποκείμενης αιτίας δεν αρκεί ο ισχυρισμός του υπογραφέα ότι χωρίς αιτία υπέγραφε την επιταγή, αλλά χρειάζεται να προσδιορίζεται, και σε περίπτωση αμφισβητήσεως να αποδεικνύεται, ότι ο υπογραφέας αναδέχθηκε την υποχρέωση από τον τίτλο της επιταγής για κάποια ορισμένη αιτία και ότι αυτή είναι ανύπαρκτη (ΑΠ 692/2008).

Υπάρχει πληθώρα ενστάσεων οι οποίες μπορεί να προβληθούν ανά περίπτωση π.χ αλλοίωσης του κειμένου της επιταγής, πλαστότητας της υπογραφής, της σωματικής βίας, έλλειψης σύμβασης δόσης-λήψης, έλλειψης ή υπέρβασης της αντιπροσωπευτικής εξουσίας του υπογράφοντος, αισχροκέρδειας, κ.α.

Σχετικά θέματα : Μεταχρονολογημένη επιταγή, Παραγραφή επιταγής, Εκπρόθεσμη επιταγή