Μεταχρονολογημένη επιταγή

Μεταχρονολογημένη επιταγή

Μεταχρονολογημένη είναι η επιταγή στην οποία αναγράφεται ημερομηνία μεταγενέστερη της πραγματικής. Είναι μια μέθοδος παράτασης του χρόνου εμφάνισης της επιταγής που έχει γίνει κανόνας στις σύγχρονες συναλλαγές και δεν θεωρείται αξιόποινη.

Σύμφωνα με το άρθρο 28 ν.5960/1933:

"Η επιταγή είναι πληρωτέα εν όψει. Πάσα αντίθετος μνεία θεωρείται μη γεγραμμένη.
Η επιταγή εμφανιζομένη προς πληρωμήν προ της ημέρας της σημειουμένης ως χρονολογίας της εκδόσεως αυτής είναι πληρωτέα κατά την ημέραν της εμφανίσεως."

Δηλαδή, ο κομιστής δε δεσμεύεται ως προς την ημερομηνία έκδοσης και μπορεί να εμφανίσει την επιταγή σε χρονολογία προγενέστερη της σημειούμενης, εάν αυτή είναι ακάλυπτη ισχύουν τα αναγραφόμενα στην ακάλυπτη επιταγή. Στην πράξη όμως τέτοιες ενέργειες είναι σπάνιες επειδή ως μεταχρονολογημένη η επιταγή δεν είναι μόνο μέσο πληρωμής αλλά και χορήγηση πίστωσης μετά από ρητή ή σιωπηρή συμφωνία εκδότη και λήπτη.

Κατά της διαταγής πληρωμής για την πρόωρη εμφάνιση μεταχρονολογημένης επιταγής μπορεί να προταθεί ένσταση καταχρηστικότητας με τα άρθρα 281, 288 ΑΚ για υπέρβαση των ορίων που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός όπως επίσης και για συνυπαιτιότητα (άρθρο 300 ΑΚ).

Σχετικά θέματα : Παραγραφή επιταγής, Ακάλυπτη επιταγή, Εκπρόθεσμη επιταγή

Μεταχρονολογημένη επιταγή