Εμπορικό δίκαιο.

Το Εμπορικό δίκαιο περιλαμβάνει τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου που έχουν σχέση με τις εμπορικές πράξεις και τους εμπόρους. Σκοπός του είναι η ανάπτυξη του εμπορίου, η προστασία των εμπόρων και όσων συναλλάσσονται με αυτούς.
Διακρίνεται :
• στο Γενικό μέρος, που αναφέρεται γενικά στις εμπορικές πράξεις, στους εμπόρους καθώς και στη βιομηχανική ιδιοκτησία.
• στο δίκαιο των Εμπορικών Εταιρειών.
• στο δίκαιο των αξιογράφων.
• στο Ασφαλιστικό δίκαιο
• στο δίκαιο του Ανταγωνισμού
• στο Ναυτικό δίκαιο
• στο αεροπορικό δίκαιο
• στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς
• στο τραπεζικό δίκαιο και
• στο Πτωχευτικό δίκαιο