Επίσημες Επικυρώσεις εγγράφων

Οι Δικηγόροι και το Δικηγορικό Γραφείο αναλαμβάνουν επικυρώσεις εγγράφων μετά την υπόδειξη των πρωτοτύπων εγγράφων. Σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 2 στ. γ του Ν. 4194/2013 όπως τροπ. και ισχύει με το Ν. 4700/2020, στο έργο του δικηγόρου περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων, η έκδοση επικυρωμένων αντιγράφων κάθε είδους εγγράφων. Τα αντίγραφα αυτά έχουν πλήρη ισχύ ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης αρχής, καθώς και έναντι ιδιωτών, φυσικών ή νομικών προσώπων.

Αναλαμβάνουμε επικυρώσεις κάθε είδους γνήσιων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές ή ημεδαπές αρχές ή και από ιδιώτες όπως π.χ. διαβατήρια, πτυχία, πιστοποιητικά, διπλώματα, βεβαιώσεις εργοδοτών κ.α. Η επικύρωση αντιγράφων των πρωτότυπων ιδιωτικών εγγράφων απαιτείται κατά την προσκόμιση φακέλου σε δημόσιους διαγωνισμούς και προκηρύξεις, άλλως τα έγγραφα δεν γίνονται δεκτά κατά τη διαδικασία ελέγχου.